Ogłoszenie z dnia 2020-10-20 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie 38 Potoka, 5 Bołtryki, 47 Tajnica Górna

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2020-10-20
Termin składania uwag do oferty 2020-11-19
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie 38 Potoka, 5 Bołtryki, 47 Tajnica Górna

 

 Michałowo, 20.10.2020r.

IG.6840.8.2020.BT

IG.6840.34.2019.BT

IG.6840.31.2019.BT

                                                                                             

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących   własność Gminy Michałowo położonych w obrębie 38 Potoka, 5 Bołtryki, 47 Tajnica Górna

 

 

  1. Działka w obrębie 38 Potoka nr 81/1 o pow. 0,35 ha (Ł IV-0,20 ha, R IIIb-0,15 ha) KW BI1B/00062413/8

 

            Działka w kształcie prostokąta, przeznaczona pod zabudowę zagrodową, poza strefą podejść do lotniska z ograniczonymi wysokościami nowej zabudowy, w otoczeniu zabudowy zagrodowej oraz gruntów rolnych. Działka nieuzbrojona, niezabudowana, zakrzaczona. Dostępność komunikacyjna niedogodna, drogą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza: 13 930 zł (zwolnienie z VAT)

Wadium: 1 000,00 zł.

 

 

  1. Działka w obrębie 5 Bołtryki nr 27/5 o pow. 0,0316 ha (R VI-0,0316 ha) KW BI1B/00056610/4

 

            Działka w kształcie prostokąta, niezabudowana, w strefie oddziaływania sieci elektrycznej, przeznaczona pod zabudowę letniskową indywidualną, niedaleko zbiornika wodnego Siemianówka, w otoczeniu zabudowy letniskowej oraz terenów leśnych. Dostępność komunikacyjna średnia drogą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza: 8 850,00 zł (+ należny podatek VAT)

Wadium: 500,00 zł.

 

  1. Działka w obrębie 47 Tajnica Górna nr 581/1 o pow. 0,05 ha (R VI-0,05 ha) KW BI1B/00060762/5

 

            Działka niezabudowana, porośnięta samosiewami sosny, w kształcie prostokąta, położona we wsi za zabudową zagrodową, w otoczeniu gruntów rolnych i leśnych. Dostępność komunikacyjna niedogodna, drogą o nawierzchni gruntowej. Działka w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: energii elektrycznej i wodociągowej (ok. 130 m). Przeznaczona pod tereny zabudowy zagrodowej.

Cena wywoławcza: 5 115,00 zł (zwolnienie z  podatku VAT)

Wadium: 300,00 zł.

 

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

            Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 roku od godz. 10.00 (co dziesięć minut na kolejne nieruchomości) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 19 listopada 2020 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            W przypadku sprzedaży nieruchomość rolnych o powierzchni pomiędzy 0,3 ha do 1 ha może ją nabyć także „nie rolnik” pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) działający na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z przysługującemu mu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655) prawa pierwokupu. Po otrzymaniu warunkowej umowy sprzedaży od notariusza, KOWR ma miesiąc na ustosunkowanie się do dokumentu. W przypadku braku zainteresowania kupnem nieruchomości przez KOWR po tym terminie nastąpi podpisanie umowy o przeniesienie własności nieruchomości.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

            Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat i wyrys dla nieruchomości – 568,20 zł) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka, zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładka nieruchomości) oraz na tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu oraz sołectw: Potoka i Bondary.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2020-10-20

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-10-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-10-28