Ogłoszenie z dnia 2020-10-13 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Michałowo położonego w obrębie 6 Bondary

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2020-10-13
Termin składania uwag do oferty 2020-11-12
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Michałowo położonego w obrębie 6 Bondary

Michałowo, 13.10.2020r

IG.6840.19.2020.BT

BURMISTRZ MICHAŁOWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Michałowo położonego w obrębie 6 Bondary

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku wielorodzinnym na Osiedlu Bondary 1 o pow. 60,31 m², KW nr BI1B/00074579/6 i BI1B/00074585/1

 

Lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym, składający się z 4-ech izb, z udziałem 759/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 25/9 i 119 o łącznej pow. 0,1457 ha i segmentem o pow. 19,725 m² w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności gruntu działki nr 25/15 i 26/14 o łącznej pow. 0,1457 ha.

 

  Cena wywoławcza: 25 448,00 zł (zwolnienie z podatku VAT), wadium: 1 500,00 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

            Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 roku od godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 12 listopada 2020 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

            Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat, wyrys i wypis dla nieruchomości – 1 056,45 zł) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo notarialne współmałżonka.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładka nieruchomości) oraz na tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu oraz sołectwa Bondary.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2020-10-13

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-10-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-10-14