Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa oleju opałowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie

Ogłoszenie nr 510400078-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie: Dostawa oleju opałowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 766845-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I.1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie, Krajowy numer identyfikacyjny 20051833400000, ul. ul. Sienkiewicza  , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 189 424, e-mail mosir@michalowo.eu, faks 857 189 424.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/MOSiR

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oleju opałowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021r., spełniającego wymagania określone w PN-C 96024:2011 do kotłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowi, ul. Sienkiewicza 21 A, 16-050 Michałowo.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 115020.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: PPHU "OPAL" Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Targowa 84
Kod pocztowy: 17-200
Miejscowość: Hajnówka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 135595.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 134121.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142743.06
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Golak

Data wytworzenia: 2021-01-12

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-01-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-01-14