NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MICHAŁOWIE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie ul. Sienkiewicza 21A, 16-050 Michałowo

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych.
 • znajomość zasad dotyczących rachunkowości i księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • ogólna znajomość aktów prawnych dotyczących przepisów podatkowych, zasad naliczania wynagrodzeń, znajomość prawa podatkowego w tym:
 1. przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 2. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 3. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ,
 4. ustawy o podatku od towarów i usług,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • znajomość programów finansowo-księgowych;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność;
 • nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

 

 • prawidłowe prowadzenie rachunkowości jednostki,  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych jednostki,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
 • dokonywanie zmian w planach finansowych i sporządzanie wniosków o przeniesienie środków budżetowych,
 • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
 • dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych
 • ewidencjonowanie środków trwałych
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,

 

 1. Informacja o warunkach pracy:

 

 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku z windą
 • stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym ;
 • praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi  co najmniej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany – opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.);
 • życiorys własnoręcznie podpisany – (curriculum vitae) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, potwierdzonej właściwymi dokumentami (kopiami), opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.);
 • kwestionariusz osobowy ( stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia )własnoręcznie podpisany
 • kserokopie świadectw pracy (jeżeli kandydat posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: dyplomy, świadectwa szkolne, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Głównego Księgowego;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016, poz. 902 ze zm.).

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 • Nabór przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora MOSiR w Michałowie
 • Z kandydatami spełniającymi wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne; o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani,
 • Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki.
 • Informacje związane z naborem będą udzielane w dniach i godzinach pracy biura MOSiR w Michałowie ( tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1600 ) pod nr telefonu: 85 7189424

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Michałowie” w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godz. 16:00:
 1. osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie ul. Sienkiewicza 21 A
 2. pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21A, 16-050 Michałowo ( decyduje data i godzina ich wpływu do sekretariatu MOSiR);
 • oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Michałowo, dn. 01.08.2018r.

Dyrektor MOSiR w Michałowie

 

           /-/ Dariusz Golak

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Golak

Data wytworzenia: 2018-08-01

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-08-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-08-01