Przetarg na świadczenie usług grzewczych, dostawy opału i robót konserwatorskich

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZP.341-01/09
PRZETARG NIEOGRANICZONY    kod CPV 98300000 - 6
 
            Dyrektor GOK, ul. Białostocka 19, 16-050 Michałowo, tel./fax. (085) 7189019, NIP 966-18-30-430, woj. podlaskie - działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z pózn.. zm.), ogłaszaprzetarg nieograniczony na:
 
,,Świadczenie usług grzewczych, dostawy opału i robót konserwatorskich
w GOK Michałowo”
 
I.  Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. W postępowaniu przysługuje odwołanie.
II. Zakres zamówienia obejmuje dwa zadania:
     
     Zadanie 1. Świadczenie usług grzewczych i robót konserwatorskich w Gminnym Ośrodku
                       Kultury w Michałowie, ul. Białostocka 19.
     Zadanie 2. Zakup opału na sezon grzewczy 2009/2010 wraz z transportem dla Gminnego 
                       Ośrodka Kultury w Michałowie, ul. Białostocka 19.
III. Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.10.2009 r. do 30.04.2010 r.
IV.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.Spełniają warunki o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z póź. zm.).
2.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:
a)Wykonawca świadczył co najmniej jedną podobną usługę w poprzednim roku kalendarzowym.
4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadają niezbędny potencjał techniczny:
a)wykonawca posiada niezbędny sprzęt przystosowany do wykonania zamówienia,
5.Wykonawca dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a)pracownicy wykonawcy posiadają odpowiednie uprawnienia przewidziane do realizacji zamówienia wymagane przepisami prawa.
 
V.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
VI.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
VII.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
IX.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
X.Zamawiający nie przewiduje aukcji internetowej.
XI.Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XII.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
XIII.Zamknięte oferty zaadresowana na adres: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 19 i oznaczone „ Świadczenie usług grzewczych, dostawy opału i robót konserwatorskich w GOK Michałowo” należy składać w GOK w Michałowie do dnia 15. 09. 2009 r. do godz. 12.00. (pokój dyrektora).
Oferta winna zawierać co najmniej:
a)formularz ofertowy zawierający pełną nazwę i adres oferenta oferowaną cenę netto i brutto wykonania poszczególnych zadań,
b)oświadczenie z art. 24 ust. 1 . 2. i art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /osoby fizycznej/ osoby prawnej / spółki jawnej/ spółki komandytowej /spółki partnerskiej /– wypełnić właściwe,
c)oświadczenie finansowe,
d)wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień osób przewidzianych do wykonania zamówienia,
e)doświadczenie zawodowe wraz z referencjami,
f)wykaz wszystkich podwykonawców (jeśli dotyczy)
g)zobowiązanie do współpracy podwykonawców (jeśli dotyczy)
h)aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
i)zaświadczenie właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (bądź KRUS) potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
j)oświadczenia, zobowiązania, zaświadczenia oraz wykazy wymagane ze specyfikacji.
 
Spełnianie wymaganych od wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie kompletności oraz poprawności dokumentów wchodzących w skład oferty.
XIV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie u Pani Dyrektor GOK, ul. Białostocka 19, 16-050 Michałowo, w godz. pracy tj. od 9.00 do 16.00.
XV. Zamawiający dokonując oceny będzie brał pod uwagę oferowaną cenę (100%).
XVI.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
XVII.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15. 09. 2009 r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 12.15. – pokój dyrektora.
XVIII.Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2009r. pod numerem 305164-2009 na stronie www.portal.uzp.gov.pl
XIX. Ogłoszenie o przetargu, o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia będzie umieszczona na stronie internetowej pod adresem http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/GOK/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, ul. Białostocka 19.
 
XX.Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami wyznacza się:
- Anna Maria Dobrowolska, tel./fax. (085) 7189 - 019
 
Michałowo, 04.09.2009 r.
 
Dyrektor GOK
/-/ Anna Maria Dobrowolska
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Data wytworzenia: 2009-09-04

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-04