Zawiadomienie o zwołaniu XIX Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 24 czerwca 2020r. (środa) o godz. 09.00

Z A W I A D O M I E N I E

               Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XIX Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu
24 czerwca 2020r. (środa) o godz. 09.00,
która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek XIX Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII
 4. Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 5. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego na trasie Białystok – Waliły,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo,
  3. zmian w budżecie na 2020 rok,
  4. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 6 Bondary,
  6. utworzenia placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Bondarach, Juszkowym Grodzie, Jałówce, Szymkach, Hieronimowie, Sokole, Nowej Woli,
  7. wygaszenia mandatu radnego,
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok
 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Sprawy różne.`
 10. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                  w  Michałowie                    

                                                                                                                           Maria Bożena Ancipiuk

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link: https://www.youtube.com/channel/ucsdi75ysz7vzlirlk4fvjvq/videos

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2020-06-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-06-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-06-19