Z A W I A D O M I E N I E o zwołaniu XLI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 26 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00,

Z A W I A D O M I E N I E


      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) zwołuję XLI Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 26 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.
Porządek XLI Sesji Rady Miejskiej przewiduje:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2018 - 2024
b)    zmian w budżecie na 2018 rok
c)    ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa;
d)    podziału Gminy Michałowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
e)    ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo;
f)    wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Michałowo.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w  Michałowie      
                                                                                               Maria Bożena Ancipiuk

               

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2018-07-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-07-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-07-20