Zawiadomienie o zwołaniu XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00

Z A W I A D O M I E N I E

               Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XI Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek XI Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowo,
  2. ustalenia Regulaminu Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowo
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo
  5. przyjęcia Regulaminu „Skrzydła Przedsiębiorczości”,
  6. wskazania miejsc wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej położonej na terenie Gminy Michałowo
  7. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom
  8. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                      w  Michałowie

                                                                                                                 Maria Bożena Ancipiuk

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link: https://www.youtube.com/channel/ucsdi75ysz7vzlirlk4fvjvq/videos

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2019-08-26

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-08-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-08-26