ZAWIADOMIENIE o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00

Z A W I A D O M I E N I E

      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.;
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  3. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo
  4. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
  5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  6. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo
  7. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Michałowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018;
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Michałowo

6. Informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych w pierwszym półroczu 2017r.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie

                                                                                                     mgr Irena Suprun

 

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2017-11-06

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-11-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-11-06