XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00

Z A W I A D O M I E N I E

      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130) zwołuję XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

Porządek XXXVII Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.;

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminny Michałowo – II Etap (G. Michałowo”);

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu(z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453B na odcinku Nowa  Łuplanka – Stara Łuplanka (Gm. Michałowo)”;

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;

e) w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na obszarze Gminy Michałowo w 2018 r.

f) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

g) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (w sprawie wydzielenia miejscowości sołectwa Planty i utworzenia odrębnego sołectwa Krugły Lasek);

h) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (w sprawie połączenia sołectw Mościska i Topolany);

i) w sprawie podziału Gminy Michałowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

j) w sprawie podziału Gminy Michałowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

k) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Michałowo przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej;

l) w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michałowie;

m) w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowo na lata 2018-2020;

 

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
   Społecznej w Michałowie w roku 2017 oraz potrzeby na rok 2018.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi
  w 2017 r.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie                       

                                                                                                     mgr Irena Suprun

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2018-04-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-04-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-04-19