Zawiadomienie o zwołaniu VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 28 marca 2019 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

               Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VI Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek VI Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Uroczyste przekazanie tablic sołtysom sołectw Gminy Michałowo.
 6. Podziękowania małym mieszkańcom Michałowa za wzorową postawę obywatelską.
 7. Prezentacja I-szej części audytu, jaki ma miejsce w Urzędzie Miejski w Michałowie i podległych jednostkach.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie na 2019r.,
  2. przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Lokalnego Rynku Pracy Gminy Michałowo,
  3. określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy Michałowo”,
  4. ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Michałowo,
  5. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo,
  6. zmieniająca uchwałę przejęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  7. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2019 roku,
  8. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
 9. Oświadczenie Rady w temacie ustanowienia nagród „Orły Michałowa”.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za 2018 rok oraz potrzeby na 2019 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
 11. Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby na 2019 rok.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                      w  Michałowie                                

                                                                                                                 Maria Bożena Ancipiuk

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link: https://www.youtube.com/channel/ucsdi75ysz7vzlirlk4fvjvq/videos

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2019-03-25

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-03-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-03-25