Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 15 czerwca 2018 r.

                                                                              

Z A W I A D O M I E N I E

      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) zwołuję XL Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego
w Michałowie.

Porządek XL Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII, XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2017 r. i informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowo.

a)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Burmistrza
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2017 r.;

b)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2017 r.;

c)    stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie;

d)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku odnośnie wniosku Komisji
Rewizyjnej;

e)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie na 2018 rok
  2. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo;
  3. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo;
  4. utworzenia Sołectwa Krugły Lasek oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Krugły Lasek;
  5. nadania statutu sołectwa Planty;
  6. połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu Sołectwa Mościska do Sołectwa Topolany oraz nadania statutu Sołectwu Topolany;
  7. podziału Gminy Michałowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Sprawy różne

9. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie             

                                                                                                     Maria Bożena Ancipiuk

 

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2018-06-08

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-06-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-06-08