Zawiadomienie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 30 grudnia 2020r

Z A W I A D O M I E N I E

            Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 30 grudnia 2020r. (środa) o godz. 9.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego pod adresem: ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

Porządek XXIV Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Michałowa
  2. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Niezapominajka” sp. z o.o. w Michałowie
  3. zmian w budżecie na 2020r.
  4. uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2021 rok
  5. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2021-2031
  6. zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
  8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
  9. opłaty targowej
  10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Michałowo
  11. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w latach 2020 - 2024
  12. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  13. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 6 Bondary
  15. zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok
  16. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok
  17. zatwierdzenie planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok
  18. zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok
  19. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok
 6. Przedstawienie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021r.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

  

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

  

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

        w  Michałowie   

                                                                                                                                              Maria Bożena Ancipiuk

 

 Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link: https://www.youtube.com/channel/ucsdi75ysz7vzlirlk4fvjvq/videos

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2020-12-22

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-22