Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00

Z A W I A D O M I E N I E

               Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek IV Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Przyjęcie protokołu z II i z III Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 5. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie,
  2. zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie,
  3. zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie,
  4. wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Michałowie,
  5. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok,
  6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok
  7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok
  8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok,
  9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok
  10. zmiany uchwały w sprawie połączenia i podziału sołectw Gminy Michałowo,
  11. zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Sołectwie Bachury, Bondary, Cisówka, Ciwoniuki, Hieronimowo, Jałówka, Juszkowy Gród, Kazimierowo, Kobylanka, Kuchmy, Lewsze, Łuplanka, Michałowo I, Michałowo II, Nowa Wola, Nowosady, Pieńki, Planty, Potoka, Sokole, Suszcza, Szymki, Tylwica, Zaleszany, Żednia,
  12. zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Sołectwie Krugły Lasek i Sołectwie Topolany,
  13. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2019-2024,
  14. uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2019 rok,
  15. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli,
  16. sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki / w sprawie braku zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki,
  17. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  18. określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Michałowo w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat,
  19. ustanowienia dnia 4 czerwca Świętem Miasta Michałowa
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                      w  Michałowie

                                                                                                                 Maria Bożena Ancipiuk

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link: https://www.youtube.com/channel/ucsdi75ysz7vzlirlk4fvjvq/videos

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2019-01-23

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-01-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-01-23