Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00

Z A W I A D O M I E N I E

               Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek II Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad II Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie na 2018 rok;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2018 – 2024;
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 4. zwolnień w podatku od nieruchomości;
 5. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019;
 6. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy miejsko – wiejskiej Michałowo do Klastra Energii energyREGION Michałowo;
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowo na lata 2015 – 2030;
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowo na lata 2015 – 2020;
 9. wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie;
 10. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie;
 11. wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie;
 12. wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie;
 13. wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie;
 14. wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Michałowie.
 15. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa

 

 1. Przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2019r. – dyskusja.
 2. Wypracowanie opinii Rady w temacie usług świadczonych przez Kancelarię Prawną obsługującą Urząd Gminy Michałowo.
 3. Wypracowanie opinii Rady w temacie lokalizacji i projektu dot. przedszkola pasywnego w Michałowie.
 4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Sprawy różne
 6. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                      w  Michałowie

                                                                                                                 Maria Bożena Ancipiuk

 

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2018-11-26

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-11-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-11-26