ZAWIADOMIENIE o zwołaniu IX SesjI Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00

Z A W I A D O M I E N I E

               Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję IX Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek IX Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 5. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie całościowych wyników audytu, jaki miał miejsce w Urzędzie Miejskim w Michałowie i podległych jednostkach.
 7. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Michałowo.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia Burmistrzowi Michałowa wotum zaufania
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2018r.
  3. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2018 r.
  4. zmian w budżecie na 2019r.
  5. przejęcia przez Gminę Michałowo od Powiatu Białostockiego zadania publicznego – prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie
  6. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Sienkiewicza 5 oraz przy ul. Leśnej 1 w Michałowie
  7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Michałowo
  8. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  9. uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Lokalnego Rynku Pracy Gminy Michałowo
 10. Projekty unijne, inwestycje, remonty, przedsięwzięcia – prezentacja i dyskusja.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                      w  Michałowie

                                                                                                                 Maria Bożena Ancipiuk

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link: https://www.youtube.com/channel/ucsdi75ysz7vzlirlk4fvjvq/videos

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Ławreszuk

Data wytworzenia: 2019-06-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-06-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-06-19