Zespół Szkół w Michałowie: Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie.

Kraków, 13

 

 

Michałowo, dnia 21.12.2020 r.

ZS.M-owo.26.02.2020

 

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy :     

 

Postepowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu szkół w Michałowie”.

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w postepowaniu na „Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie”., opublikowanego w BZP nr 767163-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.,  działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1843) wyjaśniam co następuje:

 

 

 1. Czy w stosunku do pomieszczeń stanowiących przedmiot dzierżawy Zamawiający posiada decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez inspekcje zewnętrzne według właściwości miejscowej Zamawiającego, np. Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego itp.?

 

Odp.     NIE

 

Prosimy o przedstawienie kopii protokołów z ostatnich kontroli dotyczących przedmiotu dzierżawy.

 1. Prosimy o podanie średnich kosztów mediów za okres jednego miesiąca (z okresu np. 12 mieisęcy) w odniesieniu do wszystkich mediów (we wszystkich ewentualnych placówkach), które będzie ponosił Wykonawca  :

A./ woda zimna

B./ woda ciepła

 

C./ energia elektryczna

Odp. Energia elektryczna- 33 599,62 zł( kwota za okres 12 m-c za 2019r., kwota podana za energię elektryczną całego budynku, nie było rozksięgowanych kosztów na stołówkę)

 

D./ gaz

Odp. Gaz - 11 125,23 zł (kwota za okres 12 m-c za 2020r.) średnia kwota za m-c : 927,11 zł.

F./ centralne ogrzewanie

 

G/odpady

Odp. Wywóz nieczystości stałych- 6 348,64 zł ( kwota za okres 12 m-c za 2020r., kwota podana wywóz nieczystości stałych dla całej szkoły, nie było rozksięgowanych kosztów na stołówkę)

 

I./ przeglądy techniczne

Odp. Okresowa kontrola instalacji gazowych -910,20 zł ( kwota za 12 m-c 2020r.)
Konserwacja dźwigu - 536,20 zł. ( kwota za 12 m-c 2020r.)
Dzierżawa za zbiornik gazu 369,00 zł. ( kwota za 12 m-c 2020r.)

 Podpunkt A, B , F – zgodnie z SIWZ

Przegląd urządzeń kuchennych – w 2020 r. niewymagany, przegląd wg. cennika firmy zewnętrznej

 

Informacja ta jest konieczna do ustalenia kosztów usługi, ponieważ wykonawca/dzierżawa musi znać

koszty mediów z rozdziałem gdzie następuje opłata ryczałtowa, gdzie na podstawie liczników. Podanie tych informacji jest równym traktowanie wszystkich potencjalnych firm biorących udział w konkursie. Obecnie tą wiedzą dysponuje  tylko obecny dzierżawca. Prosimy o podanie danych księgowych.

Kto ponosi koszt podatku od nieruchomości?

 

Wykonawca – § 3. Pkt. 13 umowy

 

 1. Czy Wykonawca pokrywa czynsz w czasie wakacji oraz ferii?

 

Odp. TAK

 

 1. Czy Dyrektorzy szkół  mają wyznaczone  pomieszczenie do składowania odpadów komunalnych i pokonsumpcyjnych i czy  ewentualnie wyznaczą takie  miejsce do składowania odpadów na zewnątrz budynku. Prosimy o podania jaka firma obecnie odbiera odpady komunalne i pokonsumpcyjne? Jeżeli znają Państwo koszt prosimy o podanie.

 

Odp. TAK, koszty jak w pkt. 2

 

 1. Czy wydzierżawiane pomieszczenia wymagają bieżących remontów lub napraw ? Jeżeli tak  prosimy o podanie zakresu wykonania niezbędnych czynności.

 

Odp. Nie

 

 1. Kiedy odbyło się ostatnie malowanie bloków żywienia w poszczególnych szkołach?

 

Odp.  w 2019 r.

 

 1. Ilu pracowników obecnie wykonuje przedmiotowe zamówienie w poszczególnych lokalizacjach?

 

Odp. 4 pracowników

 

 1. Jak wygląda rozliczenie za użytkowanie pomieszczeń w okresie wakacji i ferii w zakresie czynszu, mediów? Czy wykonawca ponosi koszty dzierżawy oraz zużycia mediów?

 

Odp. Tak

 

 1. Czy podana ilość  dzieci jest faktyczną ilością dzieci spożywającą posiłki czy uczęszczająco do danych palcówek?

 

Odp. Tak

 

 1. Prosimy o pdoanie średnie ilości wydanych posiłków z podziałem na miesiące za osoatni

 

Odp. Rok 2020 nie jest adekwatny do całości, średnio 340 posiłków/miesiąc

 

 1. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że jest odpowiedzialny za wydanie posiłków bezpośrednio dzieciom tylko na terenie SP, a w pozostałych placówkach posiłki wydają wyznaczeni pracownicy szkół?

 

 

Odp. NIE, w obydwu lokalizacjach Wykonawca jest odpowiedzialny za wydawanie posiłków.

 

 1. Powołując się na jawność zamówień publicznych prosimy o podanie jaka firma obecnie realizuje zamówienie i jakie są obecne ceny posiłków brutto oraz jaki  jest koszt dzierżawy pomieszczeń brutto

 

Odp. Nie ma obecnie firmy, stołówka jest w zakresie obowiązku szkoły.

 

 1. Prosimy o podanie średnich stanów żywionych zrealizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy . z rozbiciem na poszczególne miesiące z podziałem na lokalizacje. Dane proszę umieścić w poniższej tabeli.

 

Posiłek:

Grudzień 2019

Styczeń 2020

Luty 2020

Marzec 2020

Kwiecień 2020

Maj 2020

Czerwiec 2020

Lipiec 2020

Sierpień

2020

Wrzesień

2020

Październik

2020

Listopad

2020

Obiad

 

 

345

 

 

345

 

 

345

 

 

343         ( do 12 marca)

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół

 

 

---------

 

 

-------

 

 

337

 

 

344

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół

 

 1. W związku z zapisem” „Wykonawca zapewni ponadto nieograniczony dostęp do wody pitnej dla dzieci, przez cały okres trwania” prosimy o wyjaśnienia czy woda ma być dostepna tylko dla dzieci spożywających posiłki, jeżeli nie to  dla ilu dzieci ma być dostępna woda, w ilu miejscach , ze względu na reżim sanitarny obowiązujący w kraju jak obecnie dzieci mają dostęp do wody?

 

Odp. Woda dostępna wszystkim dzieciom – ok. 500 osób

- obecnie w dwóch miejscach dystrybutor + jednorazowe kubeczki

 

 1. Zwracamy się o zamieszczenie w projektach umów  postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązaniem umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Należy zauważyć, iż w przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron?

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 1. Ile obecnie wynosi wsad do kotła?

 

Odp. 3,60 zł

 

 1. Prosimy o wskazanie ile dzieci z planowanych 360 jest w grupie klas 1-3?

 

Odp. 125

 

 1. Czy Zamówienie obejmuje dzieci z grupy przedszkolnej, jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości.

 

Odp. TAK – 39 osób

 

 1. Ile dzieci uczęszcza do szkół w sumie?

 

Odp.  535

 

 1. Prosimy o potwierdzenie iż sprzęt dokupiony do realizacji zamówienia zostanie własności Wykonawcy po zakończeniu

 

Odp. Potwierdzamy

 

 1. Czy przekazywany sprzęt jest w pełni sprawny?

 

Odp. Tak

 

 1. Ze względu na różne stawki VAT zakupu surowców użytych do produkcji posiłków prosimy o zmianę formularza na wskazanie tylko kwoty brutto wsadu do kotła lub potwierdzenie, iż należy użyć 8% stawki VAT ogólnej dla usługi żywienia

 

Odp. Wykazywany w formularzy ofertowym koszt wsadu do kotła nie dotyczy zakupu surowców użytych do produkcji obiadów - a odnosi się do usługi żywienia.

 

 1. Ze względu, iż usługa ma  przejecie pracowników 23` jeżeli tak to prosimy o następujące informację dotyczące pracowników :

Odp. – 3 pracowników

 

a)      Kto jest aktualnym pracodawcą w/w pracowników?

Odp. - Zespół Szkół w Michałowie

b)     Lista stanowisk do przejęcia wraz z pełną informacją dotyczącą wszystkich składników wynagradzania oraz z datą zatrudnienia u obecnego pracodawcy.

Odp.  - 3 stanowiska

Kucharka – 16.09.2000 r.

Pomoc kuchenna  - 01.01.2015 r.

Pomoc kuchenna – 01.09.2009 r.

Koszt wynagrodzenia 3 stanowisk bez pochodnych pracodawcy – 9480,00 zł

 

c)      Prosimy o podanie pełnej informacja nt. wysokości nagród jubileuszowych przysługujących w/w pracownikom w okresie realizacji zamówienia.

Odp. Nie dotyczy

d)     Prosimy o podanie dat urodzenia osób przeznaczonych do przejęcia. Czy wśród osób do przejęcia są osoby po 50 roku życia? Czy są osoby, które w ciągu najbliższych 48 miesięcy nabędą prawa do świadczeń emerytalnych?

 

Odp. ze względu na RODO brak podanych dat urodzeń,

3 osoby po 50 roku życia

Żadna z tych osób w ciągu najbliższych 48 miesięcy  nie nabywa prawa emerytalnego.

 

e)      Prosimy o podanie zestawienia zaległych i bieżących urlopów na dzień 31.12.2020 roku.

 

Odp. brak zaległych urlopów. Urlopy nabędą w nowym okresie rozliczeniowym.

 

f)      Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego kopi obowiązującego dzisiaj Regulaminu Pracy, Wynagradzania oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Odp. ze względu na izolacje pracowników technicznych – dokumenty umieszczono na stronie Szkoły Podstawowej.

 

g)      Jaka jest forma, rodzaj i termin zatrudnienia osób przeznaczonych do przejęcia?

 

Odp. umowa o pracę – na czas nieokreślony

 

h)     Prosimy o podanie w formie zestawienia  informacji: ilu pracowników znajduje się obecnie na urlopach wychowawczych, macierzyńskich i bezpłatnych.

 

Odp.  Nie ma

 

i)       Prosimy o podanie informacji :

j)       -   ilu pracowników  przebywało na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni w ciągu ostatnich 12 m-cy, w tym również przebywających na zasiłku rehabilitacyjnym;

 

Odp. Żaden

 

k)     -   ilu pracowników przebywa aktualnie na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni, w tym również przebywających na zasiłku rehabilitacyjnym;

 

Odp. Żaden

 

l)       Prosimy o podanie informacji czy wśród osób są osoby niepełnosprawne  - jeśli tak w jakim stopniu niepełnosprawności?

 

Odp. Żaden

 

m)    Czy wszystkie osoby mają ważne badania lekarskie i aktualne książeczki zdrowia? Prosimy o podanie dat granicznych dla każdej przejmowanej osoby, kiedy kończy jej się ważność badań lekarskich.

 

Odp. Tak, badania lekarskie ważne do 2022 roku.

 

 1.  Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w wzorze umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 – 3 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania.

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

 

 1. Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłonienie podmiotu zdolnego do wykonania danego zamówienia. Prawnie ustalona procedura reguluje sposób eliminowania wykonawców, którzy albo nie są zdolni do wykonania zamówienia, albo nie spełniają innych postawionych im wymogów.

Zamawiający w SIWZ nie określił warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, narażając się na ryzyko wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego, który nie posiada odpowiedniego doświadczenia do jego wykonania lub w stosunku do którego, ze względu na sytuację podmiotową zachodzi prawdopodobieństwo niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

Zgodnie z art. 22 ust.1a ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w sposób proporcjonalny do przedmiot zamówienia  oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy  do należytego wykonania zamówienia. Z powyższego wynika, że Zamawiający, poprzez dokonanie opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – winien uwzględnić przedmiot udzielanego przez siebie zamówienia, w tym jego szczególny charakter (vide: wyrok KIO z dnia 06.06.2013, KIO 1064/12, wyrok KIO z dnia 22.02.2013, KIO 286/13, wyrok KIO z dnia 24.01.2013, KIO 78/13).

Skoro przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonywanie usług przygotowania posiłków dla uczniów, to ukształtowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej powinno być zatem – zgodnie z dyspozycja w/w przepisu – określone w ten sposób, że Wykonawca winien legitymować się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu usług przygotowania i posiłków dla dzieci w wieku szkolnym .

Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o wprowadzenie zapisów do SIWZ obligujących Wykonawców do wykazania posiadanego doświadczenia w wykonywaniu podobnych usług.

Prosimy więc o wprowadzenie do warunków udziału następującej treści:

„Wykonawca  spełni warunki  udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w pkt V. 1.c SIWZ, jeżeli wykaże ,że  w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje minimum dwie usługi przygotowania posiłków dla min. 300 dzieci dziennie oraz załączy dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie?

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

 

 

/-/ mgr Małgorzata Gwaj-Szastaj

Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie

 

 

 

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 767163-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.

Zespół Szkół w Michałowie: Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Michałowie, krajowy numer identyfikacyjny 18048500000000, ul. Sienkiewicza  5 , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 7189515, , e-mail sekretariatszkola@michalowo.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/zesp_szk_w_michaowie/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/zesp_szk_w_michaowie/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: osobiście, pocztą, kurierem
Adres: Sekretariat Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie.
Numer referencyjny: ZS M-wo.26.02.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej w tym: 1 Świadczenie usług żywnościowych poprzez przygotowanie, dostawę i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie. 2 Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonywać zamówienie w pomieszczeniach szkoły, oraz przy użyciu wyposażenia szkoły (Wykaz pomieszczeń kuchni i stołówki oraz wyposażenia stanowi Załącznik nr 1 oraz 1a do SIWZ.). W związku z użyczeniem pomieszczeń szkoły zamawiający będzie pobierał czynsz miesięczny w kwocie 1000 zł netto plus należny podatek VAT.
II.5) Główny kod CPV: 55320000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

55322000-3

55320000-9

55524000-9

55520000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub data rozpoczęcia: 01.02.2021   lub zakończenia: 01.02.2022
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert oraz potwierdzenie wpisania do „rejestru zakładów” podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 2 do SIWZ. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ; 3) w celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert oraz potwierdzenie wpisania do „rejestru zakładów” podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) 4) Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

termin płatności faktury

20,00

Cena 1 obiadu brutto

80,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących przypadkach: a) zmiana wynagrodzenia wykonawcy spowodowana zmianą stawki podatku od towarów i usług, b) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania umowy zgodnie z SIWZ, c) zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy, d) są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiany danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 3. Strona która występuje z propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę, wraz z przedstawieniem obiektywnych, jasnych i czytelnych dowodów konieczności wprowadzenia wnioskowanych zmian. 4. Wszystkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 22.12.2020, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZATWIERDZAM :

/-/ mgr Małgorzata Gwaj - Szastaj

Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gwaj - Szastaj

Data wytworzenia: 2020-12-15

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-15