Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie”.

 

 

 

                                                     Michałowo, dnia 03.12.2020r.

 

 ZS.M-owo.26.1.2020       

 

Informacja z otwarcia

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu     03 grudnia 2020r. o godz. 9:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie”.

Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 990.000,00 zł brutto.

W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły    2 oferty.

 

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Termin płatności faktury

1.

LIMPIAR Elżbieta Leszczuk

Szymki 87

16-050 Michałowo

 

1 560 600,00

 

30 dni

2.

REBUS Sp. z o.o.

Dąbrowa Chotomowska

ul. Lipowa 36D

05-123 Chotomów

 

1 358 272,80

 

30 dni

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie

/-/ Małgorzata Gwaj-Szastaj

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gwaj-Szastaj

Data wytworzenia: 2020-12-03

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-03