ZARZĄDZENIE NR 316/2021 Burmistrza Michałowa z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Data wydania 2021-04-30
Tytuł ZARZĄDZENIE NR 316/2021 Burmistrza Michałowa z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

OR.0050.316.2021.BT

 

Zarządzenie NR 316/2021

Burmistrza Michałowa

z dnia 30 kwietnia 2021r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234.), Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/213/17 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r., poz. 3267)oraz Uchwały Nr XXV/238/21 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 29 Michałowo, zarządzam, co następuje

 § 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości należące do zasobu Gminy Michałowo:

dz, nr 1125/1 i 1125/2 o łącznej pow. 0,8365 ha obręb 29 Michałowo

§ 2. Szczegółowe informacje o nieruchomościach zostały opisane w wykazie stanowiacym załącznik nr 1 będący integralną częścią niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykaz o którym mowa w § 2 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego i sołectwa Michałowo oraz na stronie internetowej pod adresem bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, a informacja o tym ukaże się w prasie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                          Burmistrz  Michałowa

                                                                                                                              Marek Nazarko

 

 

 

 


             

 

 

                                                                                              Załącznik nr 1

                                                                                              do Zarządzenia Nr  316/2021

                                                                                              Burmistrza Michałowa  

z dnia 30 kwietnia 2021r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

 

Michałowo: dz. nr 1125/1  o pow. 0,4405 ha (Ba 0,4405) i 1125/2 o pow. 0,3960 ha (Ba 0,3960) o łącznej powierzchni 0,8365 ha, Kw nr BI1B/00050121/7, zabudowane budynkami, budowlami i urządzeniami należącymi przed likwidacją do ZGKIM w Michałowie, tworzą jedną zorganizowaną nieruchomość:

- budynek główny  składa się z części biurowo-socjalnej oraz z budynku warsztatowo-magazynowego. Wybudowany w latach 70-tych XX wieku, murowany, z pomieszczeniami biurowymi, sanitariatami, z częścią socjalną, o pow. zabudowy 154,00 m². Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan, C.O., ciepłą wodę, wentylację grawitacyjną. Stan techniczno-funkcjonalny średni; budynek warsztatowo-magazynowy o konstrukcji szkieletowej, w układzie poprzecznym typu hala dwunawowa, z pomieszczeniami warsztatowymi, garażowymi, kotłownią z węzłem (kocioł CO 80 KW, komin stalowy o średnicy 50 cm i wys. 15,00 m z drabiną stalową na fundamencie żelbetowym) i pomieszczeniami socjalnymi, o pow. zabudowy 789,00 m². Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną siły, wod-kan, C.O., wentylację mechaniczną i  grawitacyjną, monitoring. Stan techniczno-funkcjonalny zadowalający/zły;

- budynek magazyn drewna wybudowany w latach 70-tych XX wieku, wykonany w technologii murowanej z elementów drobnowymiarowowych, wyposażony w instalacje: odgromową i wentylację grawitacyjną. Pow. zabudowy to 53,00 m². Stan techniczno-funkcjonalny zły;

- wiata obudowana eternitem wybudowana w latach 70-tych XX wieku, wykonana ze słupów i belek z kształtowników stalowych, dach pokryty eternitem falistrym. Pow. zabudowy 75,00 m². stan techniczno-funkcjonalny zł;

- budynek stolarni wybudowany w latach 70-tych XX wieku, wykonany w technologii murowanej, pokrycie dachu z eternitu falistego, wyposażony w instalację C.O. (grzejniki rurowe), elektryczną siły i oświetleniową, wentylacyjną i odgromową. Powierzchnia zabudowy wynosi 310,00 m², stan techniczno-funkcjonalny zadowalający;

- budynek magazyn materiałów łatwopalnych wybudowany w latach 70-tych XX wieku, wykonany w technologii murowanej z elementów drobnowymiarowowych, pow. zabudowy to 49,00 m², wyposażony w instalację elektryczną. Stan techniczno-funkcjonalny zadowalający/zły;

- dwie wiaty wybudowane w latach 70-tych XX wieku, wykonane w konstrukcji szkieletowej stalowej pow. zabudowy to 297,00 m² i 24,00 m², brak instalacji. Stan techniczno-funkcjonalny zadowalający/zły.

              Nieruchomości nr 1125/1 i 1125/2 położone są Michałowie w pobliżu Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, przystanku PKS, obiektów Biogazowni Michałowo oraz zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej, w strefie oddziaływania infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji telekomunikacyjnej (w ul. Białostockiej).

Działki posiadają dwa wjazdy utwardzone polbrukiem. Nawierzchnia jest utwardzona płytami betonowymi. Ogrodzenie od frontu z prętów stalowych na słupkach stalowych w ramach z kątownika, z bramą rozwieraną o szer. ok. 8,00 m. Znajduje się na nich zbiornik kanalizacyjny żelbetowy wylewany zagłębiony w gruncie, ok. 35,00 m² zajmuje utwardzony plac z elementów prefabrykowanych żelbetowych o wys. 1,20 m.

Przedmiotowe nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005r. przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią urządzoną.

Na dziełce nr 1125/1 posadowiony jest masz telefonii cyfrowej firmy Orange Polska S.A. Umowa dzierżawy obejmuje 280,00 m² powierzchni terenu i ulegnie rozwiązaniu z dniem 02.06.2021r.

 

              Cena wywoławcza: 1 292 000,00 zł brutto (zwolnienie z podatku VAT).

 

            Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia tj. operat szacunkowy i dokumentacja geodezyjna w kwocie: 3 375,00 zł pokrywają nabywcy. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą nabywcy. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2021-04-30

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-04-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-04-30