ZARZĄDZENIE NR 310/2021 Burmistrza Michałowa z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Data wydania 2021-04-26
Tytuł ZARZĄDZENIE NR 310/2021 Burmistrza Michałowa z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

 

OR.0050.310.2021.BT

 

Zarządzenie nr  310/2021

Burmistrza Michałowa

z dnia 26 kwietnia 2021r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234.), Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/213/17 Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r., poz. 3267), oraz Uchwały Nr XXV/234/21 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 22 Krukowszczyzna, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość należącą do zasobu Gminy Michałowo:

 dz. nr 72 o pow. 0,48 ha obręb 22 Krukowszczyzna

§ 2. Szczegółowe informacje o nieruchomości zostały opisane w wykazie stanowiacym załącznik nr 1 będący integralną częścią  niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykaz o którym mowa w § 2 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego i sołectwa Potoka oraz na stronie internetowej pod adresem bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, a informacja o tym ukaże się w prasie.

§4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                          Burmistrz  Michałowa

                                                                                                                              Marek Nazarko

 

 

 

 


             

 

 

                                                                                             

 

                                                                                              Załącznik nr 1

                                                                                              do Zarządzenia Nr  310/2021

                                                                                              Burmistrza Michałowa   z dnia 26 kwietnia 2021r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

 

Krukowszczyzna: dz. nr 72 o pow. 0,48 ha (Br R V 0,19, R IV b 0,12, R VI 0,17) Kw nr BI1B/00157963/1, nieruchomość niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta, w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, we wsi Krukowszczyzna (ok 6 km od wsi Potoka i ok 2 km od wsi Hoźna). Dostepność komunikacyjna średenio dogodna drogą o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość w strefie odziaływania energii elektrycznej. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 listopada 2000r, teren nieruchomości przeznaczony jest w w ½ pod tereny rolne i w ½  pod zabudowę zagrodową, w strefie podejść do lotniska z ograniczeniem wysokości nowej zabudowy 222 m n.p.m.

                        Cena wywoławcza: 22 420,00 zł brutto (zwolnienie z podatku VAT).

 

            Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia tj. operat szacunkowy i dokumentacja geodezyjna w kwocie: 568,20 zł pokrywają nabywcy. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą nabywcy. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2021-04-29

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-04-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-04-29