Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 301/2021 Burmistrza Michałowa z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data wydania 2021-04-01
Tytuł ZARZĄDZENIE Nr 301/2021 Burmistrza Michałowa z dnia 1 kwietnia 2021 roku

IG.0050.300.2021.BT

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  301/2021

Burmistrza Michałowa

z dnia  1 kwietnia 2021 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234), Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/213/17 Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r., poz. 3267) oraz Uchwały Nr XXV/237/21rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo, zarządza się, co następuje:

 

§1.Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy na część nieruchomości opisanej w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią niniejszego zarządzenia.

                                              

§2. Wykaz o którym mowa w § 1 wywiesza się na  okres 21 dni  na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie i miejscowości, na której terenie położona jest nieruchomość, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl oraz w prasie lokalnej.

                                                          

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                                Burmistrz  Michałowa

 

                                                                                                                       Marek Nazarko

 

 

 

                                                                                           


                                                                                                                                           

Załącznik do Zarządzenia Nr 301/2021

                                                                                        Burmistrza Michałowa

                                                                                        z dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

 

 

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat:

 

 

            Jałówka: część nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 108/7 o pow. 0,0265 ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr Kw BI1B/00115041/6. Jest to teren pod istniejącą instalację telekomunikacyjną telefonii komórkowej wraz z masztem telefonicznym operatora sieci firmy T-Mobile Polska S.A.

           

Kwartalny czynsz wynosi 3 644,82 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 82/100). Czynsz płatny kwartalnie w terminie 30 dni na podstawie wystawionej faktury w pierwszych dniach ostatniego miesiąca danego kwartału obrachunkowego Czynsz będzie indeksowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza indeksacja nastąpi w 2022 wskaźnikiem za 2021 rok.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2021-04-01

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-04-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-04-01