ZARZĄDZENIE Nr 220/2020 BURMISTRZA MICHAŁOWA z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie 28 Łuplanka Nowa i Stara

Data wydania 2020-07-16
Tytuł ZARZĄDZENIE Nr 220/2020 BURMISTRZA MICHAŁOWA z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie 28 Łuplanka Nowa i Stara

 

OR.0050.220.2020.BT

ZARZĄDZENIE Nr 220/2020

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

z dnia 16 lipca 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie 28 Łuplanka Nowa i Stara

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. Dz. U. z 2020r. poz. 284), Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/213/17 Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r., poz. 3267) zarządzam, co następuje:

 

§1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość  z zasobu Gminy Michałowo położoną w obrębie 28 Łuplanka Nowa i Stara, szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym załącznik, będący integralną częścią do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie i w miejscowości na terenie której położona jest nieruchomość oraz zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, a informacja o tym ukaże się w prasie.

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi  Referatu Inwestycjo – Geodezyjnego.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                                  BURMISTRZ MICHAŁOWA

                                                                                              

                                                                                                    MAREK NAZARKO

 

 


Załącznik

                                                                                                             do zarządzenia Nr 220/2020

                                                                                                    Burmistrza Michałowa

                                                                                                    z dnia 16.07.2020r.

 

W Y K A Z

 

                        nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

 

 

 

Położenie,

numer działki, powierzchnia

 

 

Opis nieruchomości

 

  Księga

wieczysta

 

Wartość

nieruchomości

     

 

Łuplanka Nowa i Stara

dz.nr 426

pow. 0,14 ha

w tym:

(R IVa 0,01 ha,

 R IVb-0,13 ha)

 

Działka niezabudowana w kształcie wąskiego prostokąta, w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, w strefie oddziaływania urządzeń energii elektrycznej i wodociągowej.  Dostępność komunikacyjna drogą o nawierzchni utwardzonej.   Teren, na którym się znajduje przeznaczony jest pod zabudowę zagrodową.

 

 

 

 

 

BI1B/00069707/5

 

 

 

 9 296,00

(zwolnienie z podatku VAT)

 

           

 

            Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomość położona w obrębie 28 Łuplanka Nowa i Stara, przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej.

Koszty związane z przygotowaniem w/w nieruchomości do zbycia w kwocie: 555,90 zł pokrywają nabywcy. 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2020-07-20

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-07-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-07-20