Data wydania 2011-12-05
Tytuł Zarządzenie Nr 105/11 z dnia 2011-11-29
IG.0050.105.2011.MK
 
ZARZĄDZENIE Nr 105/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 29 listopada  2011 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców położonych w obrębie Michałowo i Osiedle Bondary.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1, art. 34 ust. 1, pkt 3 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowie z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zmienioną Uchwałę Nr XV/137/08 Rady Gminy w Michałowie z dnia 14 lutego 2008r.oraz Uchwały Nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność lub oddaniem w użytkowanie wieczyste  ułamkowej części gruntu zarządzam, co następuje:
 
 Przeznaczam do sprzedaży lokale mieszkalne:
 
1. nr 1 (parter) o pow. użytkowej  37,57m2 w budynku  mieszkalnym położonym przy ul. Fabrycznej 1 w Michałowie  wraz z udziałem 3757/11966 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki 197/1 o pow. 0,0835ha,  której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta: BI1B/000111812/4;
             a) wartość nieruchomości: 14 937 zł;
 
2. nr 1 (parter) o pow. użytkowej  36,58m2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Białostockiej 40 w Michałowie wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 5,10 m2 oraz udział 4168/14291 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki 739/2 o pow. 0,0847 ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00002654/1;          
            a) wartość nieruchomości: 14 778 zł;
 
3. nr 2 (parter) o pow. użytkowej 28,77 m2 w budynku mieszkalnym położonym  przy ul. Białostockiej 40  w Michałowie wraz z pomieszczeniem przynależnym  o pow. 5,10 m2 oraz udział 3387/14291 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 739/2 o pow. 0,0847ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00002654/1;
            a) wartość nieruchomości: 12 176 zł;
 
4. nr 3 (parter),  o pow. użytkowej 60,01 m2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Klonowej 4 w Michałowie wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem 696/10000 w części wspólnej budynku i prawie użytkowania wieczystego działki nr 961/2 o pow. 0,1432 ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00066967/4;
            a) wartość nieruchomości: 44 180 zł;
 
5. nr 5 (I piętro), o pow. użytkowej 35,31 m2 w budynku mieszkalnym położonym. Osiedle Bondary 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem 409/10000 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 26/21 o pow. 0,1541ha oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m² wraz z udziałem 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0.1102 ha którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są  księgi wieczyste: BI1B/00074584/4 i BI1B/00074589/9;
         a) wartość nieruchomości: 19 182 zł;
 
Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.
            Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 21 grudnia 2011 roku, oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11 i sołtysa sołectwa Bondary.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
 
 
 
                                                                                     Burmistrz Michałowa
 
                                                                                        Marek Nazarko                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-12-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-12-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-12-05