Data wydania 2010-01-08
Tytuł Zarządzenie Nr 268/09 z dnia 2009-12-17
ZARZĄDZENIE Nr 268/09
 Burmistrza Michałowa
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie: ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
 
            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, z 2008r. Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 19 poz. 101) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje:
§ 1. Na podstawie wniosku ZGKiM w Michałowie z dnia 9.12.2009r. zatwierdza się następujące jednostkowe  ceny netto:
1. wywozu 1 beczki nieczystości płynnych – 129,71 zł/szt.
2. składowania 1 tony odpadów na gminnym składowisku odpadów w Sacharkach – 250,00 zł/t
3. wywozu 1 pojemnika MGB 120 -140 – 11,00 zł
4. wywozu kontenera KP-7 (ryczałt UG) – 305,82 zł/szt
5. wywozu kontenera KP-7 (klienci indywidualni) – 331,73 zł/szt
§ 2. Do podanych w § 1 cen należy doliczyć podatek VAT według stawek określonych ustawą o podatku od towarów i usług.
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2010r. traci moc Zarządzenie Nr 149/08 Wójta Gminy Michałowo z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r.
 
Burmistrz  Michałowa 
        Marek Nazarko 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-01-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-01-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-01-08