Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 2010-12-16 - w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów na 2011 rok.

Data wydania 2010-12-17
Tytuł Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 2010-12-16
ZARZĄDZENIE Nr 4/10
Burmistrza Michałowa
z dnia   16 grudnia 2010roku
 
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów na 2011 rok.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zmianami) – zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustala się obowiązujące w 2011 roku stawki czynszu dzierżawnego w następującej wysokości:
 
  1. za grunty wydzierżawione pod  usługi - kioski:
     a/ ul.  Sienkiewicza  i Białostocka w obrębie i Michałowo ( od ul. Młynowej do
         ul. Plac 11 Listopada) i Osiedle Bondary – 4,00 zł za m2 / m-c;
     b/ ul. Białostocka w Michałowie ( pozostałe) - 3,50 zł za m2 / m-c
 
  1. za grunty pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe:
      a/ obręb Michałowo - 0,50 zł /m2 rocznie;
      b/ pozostałe wsie:        0,40 zł / m2 rocznie;
 
  1. za grunty pod uprawy warzyw (ogródki) w obrębie  Michałowo przy ul. Fabrycznej i Białostockiej – 0,33 zł / m2 rocznie;
 
  1. grunty orne –          80,00 zł / ha rocznie; 
  2. użytki zielone -      90,00 zł / ha rocznie; 
  3. grunty pozostałe - 70,00 zł  / ha rocznie;   
  4. bezumowne użytkowanie gruntu:
a)      grunt zabudowany     – 10,00 zł/m2 rocznie;
b)      grunt niezabudowany –  1,00 zł/ m2 rocznie;
  1. działalność rekreacyjną (zjeżdżalnie, strzelnice, trampoliny itp.) w wysokości:
a)      150 zł/dobę – w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 500 m2;
b)      200 zł/dobę – w wypadku dzierżawy gruntu o pow. powyżej 500 m2;
  1. działalność usługową, gastronomiczną i handlową:
a)      3,30 zł/m2 / miesiąc – w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 100 m2;
b)      3,00 zł/m2 / miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 100-200 m2;
c)      2,80 zł/m2 / miesiąc–  w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 200-300 m2
d)      2,50 zł/m2 / miesiąc–  w przypadku dzierżawy gruntu powyżej 300 m2;
 
§ 2. Do cen podanych w paragrafie 1 ust. 1, 2, 7, 8, 9 i 10 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 
§ 3. Stawki czynszu dzierżawnego podane w paragrafie 1 ust. 4, 5, 6, 7 i 8 dotyczą nowych  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu i bezumownego użytkowania .
 
§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.
 
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
 
                                                                                                          Burmistrz Michałowa 
 
                                                                                                              Marek Nazarko                                                        

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-12-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-12-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-12-17