Data wydania 2009-12-21
Tytuł Zarządzenie Nr 267/09 z dnia 2009-12-16
ZARZĄDZENIE Nr 267/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 16 grudnia 2009r roku
              w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne, handlowe, gastronomiczne w roku 2010.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) – zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się obowiązującą w 2010 roku stawkę netto czynszu za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod:
1) działalność rekreacyjną (zjeźdżalnie, strzelnice, trampolity itp.) w wysokości:
a)      150 zł/dobę – w przypadku ddzierżawy gruntu o powierzchni do 500 m2
b)      200 zł/dobę – w przypadku ddzierżawy gruntu o powierzchni powyżej 500 m2
2) działaność usługową, gastronomiczna i handlową:
a)      2,80 zł/m2 /miesiąc – w przypadku ddzierżawy gruntu o powierzchni do 100 m2
b)      2,50 zł/m2 /miesiąc – w przypadku ddzierżawy gruntu o powierzchni od 100 do 200 m2
c)      2,30 zł/m2 /miesiąc – w przypadku ddzierżawy gruntu o powierzchni od 200 do 300 m2
d)      2,00 zł/m2 /miesiąc – w przypadku ddzierżawy gruntu o powierzchni powyżej 300 m2
§ 2. Do cen podanych w paragrafie 1 należy doliczyć podatek Vat w wysokości 22%.
§ 3. Opłata czynszu wnoszona będzie miesięcznie na podstawie stosownych umów cywilnych.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Burmistrz Michałowa
 
mgr Marek Nazarko
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-21