Data wydania 2009-05-12
Tytuł Zarządzenie Nr 166/08 z dnia 2008-12-08

Zarządzenie Nr  166 /08

Wójta Gminy Michałowo

   z dnia  8 grudnia 2008 roku

 w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142,poz.1591 z póź. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ l
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXIV Sesji Rady Gminy projekty uchwał w sprawach:
1/ Zmian w budżecie na 2008 rok
2/ Uchwalenia budżetu gminy Michałowo na rok 2009
3/ Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo
4/ Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki,Rozwi8ązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2009
5/ Zmian w Statucie Gminy Michałowo
 
Upoważnić:
 
1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych  w § 1 pkt 1,2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia 
3. Inspektora ds. oświaty, kultury do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt. 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,
4. Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały w § 1 pkt. 4
 5.. Radcę Prawnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt. 5  wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia    
                                                       §   2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Michałowo
    Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-12