Data wydania 2011-01-27
Tytuł Zarządzenie Nr 3/10 z dnia 2010-12-06

 

Zarządzenie Nr 3 /10

Burmistrza Michałowa

z dnia 6 grudnia 2010roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady III Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:

 • Rozszerzenia składu Komisji Finansowej rady Miejskiej w Michałowie

 • Zmiany w Statucie Gminnej Bibliotece w Michałowie

 • Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie gminy Michałowo

 • Ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

 • Zmiany Gminnego Programu Osłonowego obowiązującego w latach 2010-2013 skierowanego do osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej „Moja szansa”

 • Wygaszenia mocy obowiązującej uchwały Nr XIV/125/Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowo oraz ustalenia zasad przyznawania

 • Obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

 • Zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom

 • Wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny

 • Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

§ 2

Upoważnić:

 1. Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.1-6, wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-01-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-01-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-01-27