Data wydania 2011-12-05
Tytuł Zarządzenie Nr 107/11 z dnia 2011-11-30
 
 
OR.0050.107.2011.MK
 
ZARZĄDZENIE Nr 107/11
BURMISTRZA MICHAŁOWA
 
z dnia 30 listopada 2011 r.
 
w sprawie ustalania stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych na 2012 rok
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1. Ustala się obowiązujące w 2012 r. stawki czynszu dzierżawnego w następującej wysokości:
1)     za grunty pod usługi (pawilony, kioski) – 4,50 zł/ m2 miesięcznie;
2)     za grunty pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe:
a)      obręb Michałowo – 2,50 zł /m2 rocznie,
b)      pozostałe wsie – 1,50 zł /m2 rocznie.
3)     za grunty pod uprawy warzyw (ogródki) – 0,50 zł /m2 rocznie;
4)     za grunty orne – 90,00 zł /ha rocznie;
5)     za użytki zielone – 100,00 zł /ha rocznie;
6)     pozostałe użytki rolne – 20,00 zł/ ha miesięcznie;
7)     za grunty pod działalność rekreacyjną (zjeżdżalnie, strzelnice, trampoliny itp.) w wysokości:
a)      150 zł/dobę – w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 500 m2,
b)      200 zł/dobę – w wypadku dzierżawy gruntu o pow. powyżej 500 m2.
8)     za grunty pod działalność usługową, gastronomiczna i handlową:
a)      3,30 zł/ m2 miesiąc – w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 100 m2,
b)      3,00 zł/m2 miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 100 -200m2,
c)      2,80 zł/m2 miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 200 -300m2,
d)      2,50 zł/m2 miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu powyżej 300m2.
§2. Do cen podanych w § 1, pkt 1, 2, 7 i 8 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.
 
Burmistrz  Michałowa  
 
                                                                                                                           Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-12-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-12-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-12-05