Zarządzenie Nr 275/13 z dnia 2013-11-20 - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowo

Data wydania 2013-12-02
Tytuł Zarządzenie Nr 275/13 z dnia 2013-11-20

Or.0050.275.2013.AD

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 275 /13

 

Burmistrza Michałowa

 

z dnia 20 listopada  2013 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych   Gminy Michałowo

 

 

              Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz.645) w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r . w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 2012-2017" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 98, poz. 824 z dn. 27 kwietnia 20012 roku) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się stawkę bazową czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w wysokości 4,34 zł.

 

§ 2. Wysokość stawek czynszu będzie naliczana zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 25 października 2012roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r poz.3169)

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 110/11 Burmistrza Michałowa z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowo.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ZGKiM w Michałowie.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                      Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-02