Zarządzenie Nr 274/2013 z dnia 2013-11-20 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży w trybie przetargu.

Data wydania 2013-11-25
Tytuł Zarządzenie Nr 274/2013 z dnia 2013-11-20

OR.0050.274.2013.MK

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 274/2013

Burmistrza Michałowa

z dnia  20 listopada  2013roku

 

            w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży w trybie przetargu.

 

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

 

 

§1.  Przeznacza  się do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokal mieszkalny z zasobu Gminy  Michałowo, szczegółowo opisany w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią niniejszego zarządzenia.

 

§2.  Wykaz o którym mowa w §1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, Sołtysa obrębu Bondary oraz na stronie internetowej pod adresem bip.ug.michalowo.wrota podlasia.pl , a informacja o tym ukaże się w prasie.

 

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

                                                                                                             


 

                                                                                                              Załącznik  Nr 1

                                                                                                              do Zarządzenia Nr 274/13

                                                                                                              z dn. 20.11.2013r.

 

 

                                  

                                  

           Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

 

- W  budynku mieszkalnym  położonym Osiedle Bondary 5, lokal nr 3 o pow. użytkowej 60,31m² w wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem  694/10000 w części wspólnej budynku i prawie własności działki 26/19 o pow. 0,1722ha, segment w budynku gospodarczego o pow. 19,725 m2 wraz z udziałem 1/20 w prawie własności dz. 26/25 o pow. 0,1102 ha.

  Powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg      Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074581/3 i  BI1B/00074589/9

 

    cena nieruchomości: 30 500 zł (brutto); zwolnienie  z podatku VAT;

 

                                                                                              

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-11-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-11-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-11-25