Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 2015-10-22 - w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 17 Juszkowy Gród.

Data wydania 2015-10-22
Tytuł Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 2015-10-22

OR.0050.92.2015.MK

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 92/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 22 października   2015 roku

 

            w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 17 Juszkowy Gród.

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 515) oraz art. 37ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 782, 985, 1039, 1180, 1265, 1322) i Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność  Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub  czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r. , poz. 1477)  zarządzam, co następuje:

 

§1

 

  1. Przeznaczam do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 186/2 o pow. 0,04 ha położoną w obrębie 17 Juszkowy Gród na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, tj. nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 186/3 o pow. 0,30ha i 186/6 o pow. 0,8508 ha stanowiących własność osób, które zamierzają tą nieruchomość  nabyć.

 

  1. Szczegółowe informacje o nieruchomości zawiera wykaz będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, sołtysa wsi Juszkowy Gród oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

       

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                   BURMISTRZ  MICHAŁOWA

 

                                                                                              WŁODZIMIERZ KONOŃCZUK


                                                                                                      Załącznik                                                                                                                                                                                                                     do zarządzenia Nr 92/2015

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia  22 października 2015r.

 

W Y K A Z

nieruchomości położonej w obrębie 17 Juszkowy Gród przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków nieruchomości przyległych:

 

 

 

Położenie

 

 Numer działki, powierzchnia

 

 opis

nieruchomości

 

 Księga

wieczysta

 

      wartość  

   nieruchomości

       (brutto)

     

 

  

 

 

   Juszkowy

       Gród

 

 

  

 

 

   186/2

   o pow.

   0,04 ha

 

działka

niezabudowana położona w otoczeniu zabudowy siedliskowej i gruntów rolnych i leśnych, stanowi  drogę, dojazd do dz. 186/3 i 186/6

 

 

 

 

 

BI1B/00082292/9

   

 

      

 

     

         980,00 zł

      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia tj. operat szacunkowy i dokumentacja geodezyjna  w kwocie:  580,50 zł pokrywają nabywcy.

             Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą nabywcy.           

            Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 782, 985, 1039, 1180,1265) nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość  lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

          

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-10-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-10-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-10-22