Zarządzenie Nr 265/2013 z dnia 2013-10-15 - w sprawie sprzedaży udziału w prawie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 29 Michałowo

Data wydania 2013-10-18
Tytuł Zarządzenie Nr 265/2013 z dnia 2013-10-15

IG.0050.265.2013.MK

ZARZĄDZENIE  Nr  265/2013

BURMISTRZA  MICHAŁOWA

 

z dnia  15 października 2013 roku

 

w sprawie sprzedaży udziału w prawie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 29 Michałowo .

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 oraz 37 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata ,zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Przeznaczam do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość (udziałów w nieruchomości) oznaczonej numerem geodezyjnym 318/10 o pow. 0,1393ha  na rzecz współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 318/6, położonej w obrębie 29 Michałowo przy ul. Plac 11 Listopada 9, opisanej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi  Referatu Inwestycjo – Geodezyjnego.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                           B U R M I S T R Z

 

                                                                                                             Marek  Nazarko 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Załącznik

                                                                                                     do zarządzenia Nr 265/2013

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia 15.10. 2013 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości położonej  w obrębie  29 Michałowo, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, gdzie przedmiotem zbycia jest udział wynoszący po 1/11 części nieruchomości  na rzecz trzech współwłaścicieli nieruchomości o numerze geodezyjnym 318/6.

 

 

Położenie

 Numer działki, powierzchnia

Opis

nieruchomości

  Księga

wieczysta

 

Wartość gruntu. zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego w części:            1/11

      

 

 

 

 

29 Michałowo

ul. Plac 11 11 Listopada

 

 

 

 

 318/10  

o pow.

 0,1393 ha

  

działka własność Gminy Michałowo, na której znajdują się budynki gospodarcze stanowiące nakłady właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Plac 11 Listopada: 9, 8 i 7;

 

 

 

 

 

BI1B/00050121/7

   

 

 

  

      2 881 zł plus

   podatek VAT 23%;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi Gmina Michałowo.

            Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-10-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-10-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-10-18