Data wydania 2010-10-06
Tytuł Zarządzenie Nr 343/10 z dnia 2010-10-06

 

ZARZĄDZENIE NR 343/10

Burmistrza Michałowa

z dnia 6 października 2010 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Michałowie i Osiedle Bondary.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zmienioną Uchwałę Nr XV/137/08 Rady Gminy w Michałowie z dnia 14 lutego 2008r. zarządza, co następuje:

 

§1

 

Przeznacza się do sprzedaży:

 

1. lokal mieszkalny nr 7 (II piętro), składający się z 4 izb o pow. użytkowej 60,31 m2 ( 3 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i WC) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Klonowej 2 w Michałowie wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy oraz udziałem 696/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości 961/5 i 962/14 o łącznej pow. 0,2136ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00073089/7;

  1. wartość nieruchomości: 45 544 zł;

 

2. lokal mieszkalny nr 7 (II piętro), składający się z 4 izb o pow. użytkowej 60,01 m2 ( 3 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i WC) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Klonowej 4 w Michałowie wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy oraz udziałem 696/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości 961/2 pow. 0,1432ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00066967/4;

b) wartość nieruchomości: 45 318 zł;

 

3. lokal mieszkalny nr 5 (I piętro), składający się z 3 izb o pow. użytkowej 35,45 m2 ( 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i WC) w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy oraz udziałem 409/10000 w prawie własności działki 26/19 pow. 0,1722ha, segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725 m2 usytuowany na działce 27/17 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 27/17 o pow. 0,0889ha, którym to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/00074581/3 i BI1B/00074590/9;

c) wartość nieruchomości: 22 555 zł;

 

§ 2

 

Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.

Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 29 października 2010 roku oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno- Geodezyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przesłano do sołtysa sołectwa Bondary.

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-10-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-10-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-10-06