Data wydania 2009-10-15
Tytuł Zarządzenie Nr 247/09 z dnia 2009-10-05
Zarządzenie Nr 247/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 5 października 2009 r.
 
 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
 
Na podstawie art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) stwierdza się, że w wyniku ogłoszenia i zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo, zgłoszono wnioski, które rozstrzyga się w sposób następujący:
 
§ 1. Przyjmuje się do wiadomości wniosek zgłoszony przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok, pismem Nr MZ-5562/15/09 z dnia 18 sierpnia 2009 r., dotyczący informacji o braku wniosków oraz ogólnych wymagań ochrony przeciwpożarowej. Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej będą uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego.
 
§ 2. Uwzględnia się wniosek zgłoszony przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, pismem Nr WZM.RI.4035/Uzg/28/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r., dotyczący zwrócenia uwagi na obszary zdrenowane, rowy oraz ciek podstawowy Olszanka. Szczegóły będą uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego.
 
§ 3. Przyjmuje się do wiadomości pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok, Nr NZ.4150/133/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r., dotyczące przekazania sprawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
 
§ 4. Uwzględnia się częściowo wnioski zgłoszone przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., Zakład Sieci Białystok Teren, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, pismem Nr RP2/13266/13266/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r., dotyczące:
1)      uwzględnienia istniejących urządzeń elektroenergetycznych;
2)      zachowania odpowiednich odległości od linii elektroenergetycznych elektrowni wiatrowej;
3)      rezerwy terenu pod urządzenia elektroenergetyczne łączące elektrownię wiatrową z siecią krajową;
4)      ograniczenia konieczności przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych;
5)      uzgadniania budowy obiektów w pobliży linii elektroenergetycznych z Przedsiębiorstwem
6)      stosowania przepisów ustawy Prawo energetyczne.
Szczegóły będą uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego.
 
§ 5. Uwzględnia się częściowo wnioski zgłoszone przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Białystok, pismem Nr ZN-ZK/4015-59/09 z dnia 3 września 2009 r., dotyczące informacji, iż:
1)      na terenie objętym zmianą studium występują stanowiska archeologiczne:
a)      Nowa Wola – st. 1 (AZP 40 – 41/2),
b)      Nowa Wola – st. 2 (AZP 40 – 41/3),
c)      Nowa Wola – st. 7 (AZP 40 – 41/4),
d)      Nowa Wola – st. 18 (AZP 40 – 41/22);
2)      wszelka działalność inwestycyjna w bezpośrednim sąsiedztwie (w odległości do 20 m) stanowiska archeologicznego może być prowadzona wyłącznie pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
3)      w opracowywanym studium (zmianach) należy określić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków poprzez odpowiednie zapisy określone w piśmie;
4)      należy przestrzegać przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Szczegóły będą uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego.
 
§ 6. Uwzględnia się wniosek zgłoszony przez Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa, pismem Nr 3140/WL/09 z dnia 7 września 2009 r., dotyczący zgłaszania do Szefostwa realizacji obiektów o wysokości 50 m i większej przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę.
 
§ 7. Uwzględnia się wnioski zgłoszone przez Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, uchwałą Nr 183/2789/09 z dnia 8 września 2009 r., dotyczące uwzględnienia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, tj.:
1)      istniejącą linię WN 100 kV Michałowo – Lewkowo oraz istniejący gazociąg tranzytowy SGT „JAMAŁ”;
2)      wymagania wynikające z położenia części terenu w sąsiedztwie obszarów NATURA 2000.
 
§ 8. Przyjmuje się do wiadomości pismo o braku wniosków zgłoszone przez Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Żednia, Żednia 5,16-050 Michałowo, pismem Nr ZG-IV-0732-57/09 z dnia 14 września 2009 r.
 
§ 9. Przyjmuje się do wiadomości pismo o braku wniosków zgłoszone przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, pismem Nr ZK.II.ZM.52445-91/09 z dnia 15 września 2009 r.
 
§ 10. Uwzględnia się wniosek zgłoszony przez Wojewódzki Sztab Wojskowy Białystok, ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok pismem Nr 1628 z dnia 28 września 2009 r., dotyczący zgłaszania do Szefostwa Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych na tym obszarze obiektów o wysokości równej i większej od 50m npt każdorazowo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
§ 11. Zarządzenie stanowi element dokumentacji prac planistycznych.
 
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Burmistrz Michałowa
 
    Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-15