Zarządzenie Nr 181 /12 z dnia 2012-10-03 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2012-10-03
Tytuł Zarządzenie Nr 181 /12 z dnia 2012-10-03

Or.0050. 181 .2012JN                                   

Zarządzenie  Nr  181/12

Burmistrza  Michałowa

 z dnia  3  października 2012 roku

w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

                                                      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230,z 2011rDz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z2012r Dz.U.Nr149,poz.887 ) zarządzam,

§ 1.    Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 września  2012 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Burmistrz Michałowa

                                                                      Marek Nazarko


                                                                                        


 

 

Załącznik do  Zarządzenia Nr  181/12  Burmistrza Michałowa z 3  października  2012

 

HARMONOGRAM

                               

                  Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 26 września 2012 roku

 

 

Lp.

Nr. uchwały, z dnia

Zadania wynikające z uchwały

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny za realizację

Nadzór realizacji

 

1

Uchwała  Nr XIX/172/12   Rady Miejskiej w Michałowie  z   26.09.2012 roku w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

 

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2012 rok

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

 

2

Uchwała Nr XIX/173/12 Rady Miejskiej w Michałowie  z 26.09.2012 roku zmieniająca  uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024

 

 

 

dokonano zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2024

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  -do RIO, umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

 

3.

Uchwała  Nr XIX/174 /12 Rady Miejskiej w Michałowie  z   26.09.2012 roku w sprawie  zmiany nazwy ulicy

 

 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) nadanie nazwy ulic należy do kompetencji rady gminy.

 Projekt przedstawionej uchwały zakłada zmianę nazwy ulicy Wąskiej na Seweryna Michałowskiego.

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, Komisarza Wyborczego,   umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

 

4.

Uchwała  Nr XIX/175 /12  Rady Miejskiej w Michałowie  z 26.09.2012 roku w sprawie   przyjęcia darowizny

Wyrażono zgodę na przyjecie darowizny w postaci nieruchomości wymienionych w uchwale w celu wykorzystania na publiczne drogi gminne

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP, podpisanie protokołu uzgodnień, zawarcie aktu notarialnego

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Burmistrz

 

5.

Uchwała  Nr XIX/176 / 12 Rady Miejskiej w Michałowie  z 26.09.2012 roku w sprawie Zaliczenia drogi powiatowej Ne 1450B Oziabły – droga 1448 B drogi powiatowej Nr 1462B Barszczewo – droga 686 i drogi powiatowej Nr 1465B Suszcza –Bindziuga do kategorii dróg gminnych

   

Wyrażono zgodę na zaliczenie dróg powiatowych wymienionych w uchwale do kategorii dróg gminnych,

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, umieszczenie  na str. BIP,

uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013,realizacja uchwały uzależniona jest od podjecie uchwały w sprawie pozbawienia dróg powiatowych  przez Radę Powiatu Białostockiego do 30 września

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

 

6.

  Uchwała  Nr XIX/177 / 12 Rady Miejskiej w Michałowie  z 26.09.2012 roku w sprawie   podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

zgodnie z art. 13 ust.1.ustawy z dnia 5.01.2011 Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy Rada  Gminy zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustaw tj. do dnia 01 listopada 2012 roku. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze, uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy na koniec 30 czerwca 2012r. zgodnie z punktem 6 uchwały PKW z dnia 7 maja 2012r.

 

 

Przekazanie Wojewodzie Podlaskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku umieszczenie na str. BIP

uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz .Urzędowym Woj. Podlaskiego, w sposób  zwyczajowo przyjęty

Podinspektor ds. nadzoru

Burmistrz

 

7.

Uchwała  Nr XIX/178/ 12 Rady Miejskiej w Michałowie  z 26.09.2012 roku w sprawie   podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

na podstawie art.14 ust 1 i art. 16 ust 3 i 4 ustawy z dnia 05.01.2011r Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks Wyborczy na wniosek Burmistrza dokonuje się podziału gminy na stałe obwody głosowania ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczy. proponowany podział Gminy Michałowo na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014 – 2018.

 

Przekazanie Wojewodzie Podlaskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku umieszczenie na str. BIP

uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz Urzędowym Woj. Podlaskiego, w sposób  zwyczajowo przyjęty

Podinspektor ds. nadzoru

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: J.Narolewska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-10-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-10-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-10-03