Zarządzenie Nr 137/08 z dnia 2008-09-29 - W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdań publicznych w roku 2009 z zakresu kultury fizycznej i sportu

Data wydania 2008-10-01
Tytuł Zarządzenie Nr 137/08 z dnia 2008-09-29

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm./

 

zarządza się, co następuje

 

 

§ 1

 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wymienionych w rocznym programie współpracy Gminy Michałowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  dotyczących kultury fizycznej i sportu na 2009 rok

2.Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia finansowego zadań poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji..

3. Treść ogłoszenia konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Ogłoszenie konkursu na zadanie publiczne następuje poprzez ogłoszenie;

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowo

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nadzoru obsługi rady.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Michałowo

                                                                                                                      Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-10-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-10-01