Zarządzenie Nr 359/14 z dnia 2014-09-23 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego

Data wydania 2014-09-24
Tytuł Zarządzenie Nr 359/14 z dnia 2014-09-23

 

IG.0050.359.2014.MK

 

Zarządzenie Nr 359/14

Burmistrza  Michałowa

  z  dnia 23 września  2014 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz. 594, 645, 1318) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518, 659, 805,906), Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata i w wykonaniu Uchwały Nr XXXII/308/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 marca maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomość gruntową  z zasobu Gminy Michałowo, szczegółowo opisaną  w wykazie stanowiącym załącznik będący  integralną częścią  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości nastapi po upływie 6-ciu tygodni, podczas których niniejsze zarządzenie będzie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasie.pl 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

     

                                                                                        BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                             MAREK NAZARKO


 

                                                                            Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Nr 359/14

                                                                            Burmistrza Michałowa

                                                                            Z dnia 23 września  2014roku

 

 

      Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

a) Michałowo ul. Leśna: nieruchomość składajaca się z dwóch działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 616/5 i 618 o łącznej pow. 0,0978ha, Kw Nr BI1B/00002660/6, nieuchomość gruntowa o ksztakłcie wydłużonego prostokąta, otoczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociagowej. Teren nieruchomości zabudowany starym budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym, szacuje się, że koszty rozbiórki, równe są kosztom materiałów porozbiórkowych.

      Cena wywoławcza: 29 000,00 zł netto + opłaty jednorazowe (szacunek i wyrys)

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-24