Zarządzenie Nr 179/12 z dnia 2012-09-18 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2012-09-20
Tytuł Zarządzenie Nr 179/12 z dnia 2012-09-18

Or.0050.179.2012.JN               

Zarządzenie 179 /12

Burmistrza Michałowa

z dnia 18 września   2012roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z2012r Dz.U.Nr149,poz.887 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XIX   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

  1. Zmian w budżecie na 2012 rok
  2. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  3. Zmiany nazwy ulicy
  4. Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
  5. Zaliczenia drogi powiatowej Ne 1450B Oziabły – droga 1448 B drogi powiatowej Nr 1462B Barszczewo – droga 686 i drogi powiatowej Nr 1465B Suszcza –Bindziuga do kategorii dróg gminnych
  6. Podziału gminy Michałowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  7. Podziału gminy na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 § 2

Upoważnić:

  1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych w § 1 pkt. 1,2 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich    podjęcia
  2. Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. ,3,4,5, wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich    podjęcia
  3. Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt. 6,7  wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

§3

 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa

 

           Marek Nazarko

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-09-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-09-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-09-20