Zarządzenie Nr 133/08 z dnia 2008-09-09 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo

Data wydania 2008-09-09
Tytuł Zarządzenie Nr 133/08 z dnia 2008-09-09

   

    Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r..Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i  art., 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo  z dnia 22 czewrca 2006 roku  w sprawie określenia  zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zrządzam, co następuje:

§ 1.    Przeznaczam do sprzedaży niezabudowane nieruchomości stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi Jałówka oznaczone numerem geodezyjmym:

a)    nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 378 o pow. 0,0300 ha; wartość nieruchomości: 4.000 zł plus podatek VAT 22%;

b)    nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 434  o pow. 0,1100 ha, wartość  nieruchomości: 10.000 zł plus podatek VAT 22%;

c)    nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 406/2 o pow. 0,1100 ha, wartość nieruchomości: 7.000 zł plus podatek VAT 22%;

d)    nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 402/2  o pow. 0,1600 ha, wartość nieruchomości 3.800 zł;

e)    nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 413/1 o pow. 0,1700 ha, wartość nieruchomości:  4.000 zł;  

f)    nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka numer 476 o pow. 0,1200 ha, wartość nieruchomości: 2.000 zł;

g)    nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 499/1 o pow. 0,1200 ha, wartość nieruchomości: 2.000 zł;

h)    nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 499/2 o pow. 0,7100 ha, wartość nieruchomośći: 8.500 zł;

i)    nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 100 o pow. 1,7546 ha, wartość nieruchomości; 15.000 zł;

    Brak obowiązujacego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Michałowo nieruchomości o nr 378, 434 i 406/2 przeznaczone sa pod budownictwo zagrodowe a pozostałe niruchomości o nr 4/2/2, 413/1, 476, 499/1, 499/2 i 100 - jako tereny rolne.

Powyższym nieruchomościom prowadzona jest księga wieczysta Nr  Kw BI1B/00096884/7.

§ 2.    Na podstawie art. 34 cytowanej wyżęj ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych  w § 1 z zastrzeżeniem art. 216 przysługuje osobie, która spełnia jeden  z następujach warunków:

1)     przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym jest mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2)     jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku, albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 3.    W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się kolejność wymieniona w § 2.

§ 4.    Osoby o których mowa w § 2, korzystaja z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie  w terminie 6 tygodni od daty opublikowania niniejszego wykazu tj. do dnia 24 października 2008r., oraz dodatkowo pokryją koszta poniesione przez Gminę.

§ 5.    O ile, nieruchomości wymienione w § 1 nie zostaną sprzedane na zasadach określonych w § 2, albo co do których  przepisy nie maja zastosowania, podlegają sprzedaży w drodze przetargu ustnego (licytacj).

§ 6.    Termin, miejsce i warunki przewtargu podane zostana do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

§ 7.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie.

§ 8.    Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przekazana sołectwu wsi: Jałówka.


                                                                                                 Wójt Gminy Michałowo

                                                                                                      Marek Nazarko                                                                              


Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-09-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-09-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-09-09