Zarządzenie Nr 83/15 z dnia 2015-09-07 - w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok

Data wydania 2015-09-14
Tytuł Zarządzenie Nr 83/15 z dnia 2015-09-07

FN.0050.83.2015.MG

 

ZARZĄDZENIE  Nr 83/15

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 07 września  2015 r.

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok.

 

Na podstawie  art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.: poz. 594, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIX0354/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje.

 

§ 1. Założenia do projektu budżetu na rok 2016 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

 1. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zmianami;
 2. ustawę a dnia 13 listopada 2013r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. z 2015, poz. 513;

oraz przyjętymi przez Radę Ministrów w czerwcu 2015 roku „Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2016”.

 

§ 2. Kierownicy Referatów oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych  (jednostek budżetowych, instytucji kultury i zakładów budżetowych) zobowiązani są do złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok, według załączników stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową poszczególnych paragrafów dochodów i wydatków.

 1. do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych należy dołączyć objaśnienia określające źródła dochodów i przychodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz kalkulacje i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków,
 2. objaśnienia, o których mowa w punkcie a. należy sporządzić  do każdego zadania (dział, rozdział). Opis zadania powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy. Opisując przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo-finansowe planu należy uwzględnić:
  • zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
  • czynniki, które spowodowały ewentualna zmianę trendu wzrosty lub spadku,
  • dochody i wydatki nie występujące w budżecie roku 2015.

 

§ 3. Podstawą planowania dochodów budżetowych na 2016 rok jest:

 1. przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015,
 2. subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części  subwencji przyjęte w wysokościach wynikających  z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
 3. dotacje celowe z budżetu państwa – planowane kwoty przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Podlaskiego o przyznanych dotacjach,
 4. pozostałe dochody – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów, itp.,
 5. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – planowane kwoty winny być ustalone zgodnie z ustawą o dochodach jst, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym,
 6. dochody z majątku -  planowane wpływy winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów  najmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie,
 7. dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, instytucje kultury, zakłady budżetowe – planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw, zrządzeń lub umów (ze wskazaniem podstawy prawnej).

 

§ 4. Podstawą planowania wydatków na 2016 rok jest plan wydatków bieżących na dzień       30  września 2015 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2015. 

Przewidywane wykonanie wydatków podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2015 roku. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych.

Wydatki rzeczowe należy kalkulować w oparciu o  zakładany wskaźnik inflacji – 1,70 %.

 

 1. wydatki statutowe podstawowe tzw. rzeczowe (zakup materiałów, usług pozostałych, usług remontowych, połączenia telefoniczne, szkolenia, naprawy) – wg potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania w 2015 roku,
 2. wydatki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, diety i wynagrodzenia komisji, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania w 2015 roku,
 3. wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek samorządowych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 1144),
 4. wydatki na wynagrodzenia – kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 1 września 2015 r., z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych oraz skutków zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych oraz 2% regulacją wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli - na poziomie wynagrodzeń z września 2015 roku, w projekcie budżetu państwa w roku 2016 nie planuje się ustawowego wzrostu wynagrodzeń.

W planie należy wyodrębnić wynagrodzenie zatrudnianych bezrobotnych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych oraz podzielić je na kwoty podlegające refundacji i finansowane ze środków własnych.

Planowane na 2016 rok wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli należy przedstawić w szczegółowości obejmującej stopnie awansu zawodowego.

Ilość etatów kalkulacyjnych na 2016 rok wyznaczają:

 • w placówkach oświatowych – zatwierdzone arkusze organizacyjne na 2015/2016 r.,
 • w pozostałych jednostkach:
  • plan etatów na 2015 rok,
  • zmiany organizacyjne wprowadzone w 2015 r.,
  • zmiany planowane do wprowadzenia w 2016 r., w tym zmiany zakresu kompetencji.
 1. pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS (kwota bazowa utrzymana na tym samym poziomie jak w roku 2015), dokształcanie nauczycieli, itp. wyliczane na bazie wynagrodzeń – odpowiednio do zaplanowanych wynagrodzeń,
 2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2012, nr 592 z późn. zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2015;
 3. w odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191),

 

 

 1. wydatki na remonty bieżące winny wskazywać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru; do projektu budżetu należy dołączyć szczegółową kalkulację prac i szacunkowy kosztorys,
 2. przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2016 roku, następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym; planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach, należy przedłożyć pełną informację o zakresie stanu przygotowań do realizacji zadań (opracowane projekty, zezwolenia itp.).

 

Przy ustalaniu wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2016 należy uwzględnić przede wszystkim:

 • wartość kosztorysową, harmonogram realizacji i finansowania zadań,
 • zaawansowanie robót na koniec 2015 roku,
 • wartość umów zawartych w 2015 roku z terminem  realizacji zadania w 2016 r.
 • możliwości finansowania zadania przez gminę,
 • możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,

 

§ 5. Ustala się terminy i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów prac nad projektem budżetu na 2016 rok:

 

Lp.

Wyszczególnienie prac

Wykonawcy-osoby odpowiedzialne

Termin ukończenia prac

1.

Planowany stan  zatrudnienia, wykaz planowanych w 2016 r. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych itp.

Sekretarz Gminy, pracownicy Kadr poszczególnych jednostek organizacyjnych

15.10.2015 r.

2.

Opracowanie propozycji do projektu uchwały budżetowej  w zakresie dochodów i wydatków  (bieżących) gminnych jednostek organizacyjnych, uwzględniających wytyczne określone w zarządzeniu przedłożone w formie papierowej

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

15.10.2015 r.

3.

Wykaz zadań inwestycyjnych  planowanych do realizacji w 2016 r. oraz  w latach 2017-2018, z uwzględnieniem źródeł finansowania, szczególnie środków z funduszy strukturalnych

Kierownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego

15.10.2015 r.

4.

Sporządzenie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami

Skarbnik

do 15.11.2015 r.

 

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Włodzimierz Konończuk


 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 83/15  Burmistrza Michałowa

z dnia 07 września 2015 r.

.

 

 

 

SCHEMAT DO OPPRACOWANIA PLANU DOCHODÓW NA ROK 2016 (dla celów planistycznych)

 

 

 

Dział ……………………………………..……………………………

 

 

Rozdział ………………………………………………………………

 

 

§ *

Nazwa

Zadania własne gminy

 

Przewidywane wykonanie 2015r.

Plan na rok 2016

%

1

2

3

4

5

I

DOCHODY BIEŻĄCE (suma)

0

0

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

 

 

 

0320

Podatek rolny

 

 

 

0330

Podatek leśny

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

 

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

 

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

 

0490

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

 

0830

Wpływy z usług

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

 

 

II

DOCHODY MAJĄTKOWE (suma)

0

0

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 

 

 

0780

Dochody ze zbycia praw majątkowych

 

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

 

 

62…

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

 

 

 

62...

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

 

 

 

RAZEM (I + II)

0

0

 

 

 

*

W przypadku wystąpienia innych paragrafów dochodowych należy uzupełnić schemat o brakujące §  oraz dopisać czwartą cyfrę zgodnie z objaśnieniami  zawartymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2010r., nr 38, poz. 207)

 

 

           
 

 

                     ..…………………                                                      ………………...

Data sporządzenia:                                                                Sporządził:

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

 


 

 


Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 83/15

Burmistrza Michałowa

z dnia 07 września 2015 r.

 

Kalkulacja wydatków budżetowych  na 2016 rok  – Urząd Miejski

 

Dział …………………………...………….

 

 

 

 

 

Rozdział ……………………………….....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ *

Nazwa

 

 

Plan na 30.09.2015

Przewidywane wykonanie 2015 r.

Plan na rok 2016

% wzrostu

 

1

2

7

9

10

11

 

I

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE (1+2+3+4+5)

 

 

 

 

 

1

WYNAGRODZENIA 

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

 

 

2

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

 

 

4140

Wpłaty na PFRON

 

 

 

 

 

3

DOTACJE Z BUDŻETU

 

 

 

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

 

 

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

 

 

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  stowarzyszeniom

 

 

 

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

4

REMONTY (§4270)

 

 

 

 

 

4270 

Zakup usług remontowych

 

 

 

 

 

5

POZOSTAŁE BIEŻĄCE**

 

 

 

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

 

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

 

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

 

 

 

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

 

 

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

 

 

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

 

 

4260

Zakup energii

 

 

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

 

 

 

 

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 

 

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

 

 

 

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

 

 

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

 

 

 

 

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

 

 

 

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

 

 

 

 

 

II

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

 

 

 

 

 

 

WYDATKI INWESTYCYJNE

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

6290

Środki przekazane przez pozostałe jednostki  zaliczane do sektora finansów publicznych  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

 

 

 

 

 

RAZEM (I+II)

 

 

 

 

 
 

 

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk


 

 

 


 Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 83/15

Burmistrza Michałowa

dnia 07 września 2015 r.

 

Nazwa jednostki .....................................................

     

Dział …...............................

Rozdział ..............................

Kalkulacja  dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

dla jednostek budżetowych (OŚWIATA, MGOPS, MOSiR)

     

Lp.

Wyszczególnienie

§

Plan na 30.09.2015r.

Przewidywane wykonanie 2015r.

Projekt planu na 2016r.

 %                        6 : 5

1

2

3

4

5

6

7

I.

Dochody ogółem

 

 

 

 

 

1

wpływy z usług

0830

 

 

 

 

2

Inne dochody

 

 

 

 

 

 

w tym: .....................

 

 

 

 

 

 

           .....................

 

 

 

 

 

 

           .....................

 

 

 

 

 

 

           .....................

 

 

 

 

 

II.

Wydatki ogółem

 

 

 

 

 

1

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020

 

 

 

 

2

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3030

 

 

 

 

3

Świadczenia społeczne

3110

 

 

 

 

4

Stypendia dla uczniów

3240

 

 

 

 

5

Inne formy pomocy dla uczniów

3260

 

 

 

 

6

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

 

 

 

 

7

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

 

 

 

 

8

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

 

 

 

 

9

Składki na Fundusz Pracy

4120

 

 

 

 

10

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

4130

 

 

 

 

11

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4140

 

 

 

 

12

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

 

 

 

 

13

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

 

 

 

 

14

Zakup środków żywnościowych

4220

       

15

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4240

 

 

 

 

16

Zakup energii

4260

 

 

 

 

17

Zakup usług remontowych

4270

 

 

 

 

18

Zakup usług zdrowotnych

4280

 

 

 

 

19

Zakup usług pozostałych

4300

 

 

 

 

20

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4360

 

 

 

 

21

Podróże służbowe krajowe

4410

 

 

 

 

22

Różne opłaty i składki

4430

 

 

 

 

23

Odpisy na ZFŚS

4440

 

 

 

 

24

Podatek od nieruchomości

4480

 

 

 

 

25

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4700

 

 

 

 

26

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050

 

 

 

 

27

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6060

 

 

 

 

28

Inne (podać jakie)

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

             

Szczegółowa kalkulacja dochodów i wydatków do projektu budżetu miasta na 2016 rok wraz z uzasadnieniem

             
             
 

………………….        …………………..

 ...……………..

                ………………………….

 

Miejscowość i data                 Sporządził

 

(Nr telefonu)

 

Akceptował                     (imię i nazwisko

 
 

                                          ( imię i nazwisko )

     

 - stanowisko służbowe)

 
                   
 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Włodzimierz Konończuk


 

Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr 83/15

Burmistrza Michałowa

z dnia 07 września 2015 r.

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2016 rok

 
 

Dział ……………………………………

 
 

 

 

(nazwa i adres jednostki)

Rozdział ………………………………………..

 

 

 

Wyszczególnienie grup pracowników

Wynagrodzenie w złotych

 
 

ROK 2015

ROK 2016

% wzrostu          (5 : 3)

 

miesięcznie

rocznie

miesięcznie

rocznie

 

1

2

3

4

5

6

 

Pracownicy administracji:

 

 

 

 

 

 

 - wynagrodzenie zasadnicze

 

 

 

 

 

 

 - dodatek stażowy

 

 

 

 

 

 

 - dodatek funkcyjny

 

 

 

 

 

 

 - dodatek specjalny

 

 

 

 

 

 

 - premie

 

 

 

 

 

 

 - inne składniki

 

 

 

 

 

 

Pracownicy obsługi

 

 

 

 

 

 

 - wynagrodzenie zasadnicze

 

 

 

 

 

 

 - dodatek stażowy

 

 

 

 

 

 

 - dodatki inne

 

 

 

 

 

 

 - premie

 

 

 

 

 

 

 - inne składniki

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody jubileuszowe

 

 

 

 

 

 

Odprawy emerytalne i rentowe

 

 

 

 

 

 

Fundusz nagród

 

 

 

 

 

 

 Razem:

 

 

 

 

 

 

Pracownicy wykonujące prace publiczne

 

 

 

 

 

 

Pracownicy interwencyjni

 

 

 

 

 

 

 Razem:

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM:

 

 

 

 

 

 

1. W załączeniu przedstawić wykaz poszczególnych pracowników w poszczególnych referatach- podziale składników wynagrodzeń

 

jak wyżej.

           
             
             

.............................................................

………………………………

 

………………………….

     

(miejscowość i data)

sporządził

 

Akceptował

     
 

(imię i nazwisko)

 

(imię i nazwisko)

     
               

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Włodzimierz Konończuk

 


 

Załącznik Nr 5

 do Zarządzenia Nr 83/15 

 Burmistrza Michałowa

z dnia 07 września 2015r 

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ  OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ                                    NA 2016 ROK

 
 

Dział ………………………………………

 
 

Rozdział ……………………………………

 

(Nazwa i adres jednostki )

 

W y s z c z e g ó l n i e n i e                         ( grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)

Wynagrodzenie w złotych

Wynagrodzenie w złotych

 
 
 

okres                                          I - VIII

okres                                          IX - XII

razem rok 2015

okres                                          I - VIII

okres                                          IX - XII

razem rok 2016

 

 

 

 

 

 

   

1

2

3

4

5

6

7

 

1) Nauczyciele:   a) dyplomowani

 

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenie zasadnicze

 

 

 

 

 

 

 

dodatek stażowy

 

 

 

 

 

 

 

dodatek funkcyjny

 

 

 

 

 

 

 

dodatek motywacyjny

 

 

 

 

 

 

 

dodatek za wychowawstwo

 

 

 

 

 

 

 

dodatek trudnościowy

 

 

 

 

 

 

 

dodatek za stażystę

 

 

 

 

 

 

 

godziny ponadwymiarowe

 

 

 

 

 

 

 

 Inne

 

 

 

 

 

 

 

b) mianowani

 

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenie zasadnicze

 

 

 

 

 

 

 

dodatek stażowy

 

 

 

 

 

 

 

dodatek funkcyjny

 

 

 

 

 

 

 

dodatek motywacyjny

 

 

 

 

 

 

 

dodatek za wychowawstwo

 

 

 

 

 

 

 

dodatek trudnościowy

 

 

 

 

 

 

 

dodatek za stażystę

 

 

 

 

 

 

 

godziny ponadwymiarowe

 

 

 

 

 

 

 

 Inne

 

 

 

 

 

 

 

c)  kontraktowi

 

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenie zasadnicze

 

 

 

 

 

 

 

dodatek stażowy

 

 

 

 

 

 

 

dodatek funkcyjny

 

 

 

 

 

 

 

dodatek motywacyjny

 

 

 

 

 

 

 

dodatek za wychowawstwo

 

 

 

 

 

 

 

dodatek trudnościowy

 

 

 

 

 

 

 

dodatek za stażystę

 

 

 

 

 

 

 

godziny ponadwymiarowe

 

 

 

 

 

 

 

d) stażyści

 

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenie zasadnicze

 

 

 

 

 

 

 

dodatek stażowy

 

 

 

 

 

 

 

dodatek funkcyjny

 

 

 

 

 

 

 

dodatek motywacyjny

 

 

 

 

 

 

 

dodatek za wychowawstwo

 

 

 

 

 

 

 

dodatek trudnościowy

 

 

 

 

 

 

 

2) Fundusz Nagród

 

 

 

 

 

 

 

3) Ekwiwalent za urlop

 

 

 

 

 

 

 

4) Zasiłek na zagospodarowanie

 

 

 

 

 

 

 

5) Nagrody jubileuszowe

 

 

 

 

 

 

 

6) Odprawy emerytalne i rentowe

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM NAUCZYCIELE

 

 

 

 

 

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

 

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenie zasadnicze

 

 

 

 

 

 

 

dodatek stażowy

 

 

 

 

 

 

 

dodatek funkcyjny

 

 

 

 

 

 

 

premia regulaminowa

 

 

 

 

 

 

 

inne

 

 

 

 

 

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenie zasadnicze

 

 

 

 

 

 

 

dodatek stażowy

 

 

 

 

 

 

 

dodatek funkcyjny

 

 

 

 

 

 

 

premia regulaminowa

 

 

 

 

 

 

 

 inne

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz Nagród

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody jubileuszowe

 

 

 

 

 

 

 

Odprawy emerytalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

 

1. W załączeniu przedstawić wykaz poszczególnych pracowników w poszczególnych referatach - podziale składników wynagrodzeń

 

jak wyżej.

             
               

.............................................................

 

………………………………

………………………………

 

(miejscowość i data)

 

sporządził

Akceptował

 
   

(imię i nazwisko)

 

(imię i nazwisko)

   

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Włodzimierz Konończuk


 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

 do Zarządzenia Nr 83/15

 Burmistrza Michałowa

z dnia 07 września 2015r

 

pieczęć jednostki

 

 

 

 

 

Dział……………………….

Rozdział …………………..

 

 

 

 

ZESTAWIENIE

 

przychodów i wydatków dla instytucji kultury / zakładu budżetowego

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie (podać tytuły)

Przewidywane wykonanie 2015 r.

Projekt planu na 2016 r.

%

 
 
 
 

1

2

3

4

5

 

1.

Przychody ogółem (2+3) w tym:

0

0

 

 

1.1

Przychody własne

 

 

 

 

 

z tego: wpływy z usług

 

 

 

 

1.2

Dotacja z budżetu

 

 

 

 

1.3

Inne dotacje

 

 

 

 

1.4

Inne dochody

 

 

 

 

2.

Koszty działalności ogółem

0

0

 

 

2.1

Wynagrodzenia i pochodne

 

 

 

 

2.1.1

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

 

 2.1.2

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

 

 2.1.3

Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

2.1.4

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

 

2.1.5

Inne świadczenia na rzecz pracowników

 

 

 

 

2.2

Pozostałe koszty

 

 

 

 

2.2.1

Zużycie materiałów i energii

 

 

 

 

 2.2.2

Usługi obce

 

 

 

 

 2.2.3

Pozostałe koszty rodzajowe

 

 

 

 

3.

Stan środków obrotowych  na początek roku

0

0

 

 

4.

Stan środków obrotowych na koniec roku

 

 

 

 

 5.

Wydatki inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane uzupełniające:

 

 

 

 

6.

Średnie zatrudnienie (etaty)

 

 

 

 

 

w tym: etaty administracji

 

 

 

 

 

             etaty obsługi

 

 

 

 

 

 

data sporządzenia

 

Sporządzający:

 

 
 

 

Szczegółowy opis poszczególnych działań

 

Burmistrz Michałowa

 

Włodzimierz Konończuk


 

Załącznik Nr 7 

do Zarządzenia Nr 83/15

  Burmistrza Michałowa

z dnia 07 września 2015 r.

 

Limity  wydatków  na  wieloletnie  programy  inwestycyjne

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program inwestycyjny

Okres

Wartość

Nakłady

Wysokość

Wysokość

Wysokość

 

Lp.

Zadanie inwestycyjne

realizacji

inwestycji

dotychczas

wydatków

wydatków

wydatków

 

 

 

 

 

poniesione

w 2015r., z tego

w 2016 r., z tego

w 2017 - 2018 r., z tego

 

 

 

 

 

 

środki

środki

zewn.*

środki

środki

zewn.*

środki

środki

zewn.*

 

 

 

 

 

 

własne

dotacje

pożyczki

własne

dotacje

pożyczki

własne

dotacje

pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Data sporządzenia:                                                                                          Sporządził:

Burmistrz Michałowa

 

Włodzimierz Konończuk


 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-09-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-09-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-09-14