Data wydania 2009-10-01
Tytuł Zarządzenie Nr 238/09 z dnia 2009-09-07
ZARZĄDZENIE NR 238/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 07 września 2009 roku
 
w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji i monitorowania
Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
oraz Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 ppoz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Nr 102 poz.1055, nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1336; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) zarządzam, co następuje:
 
§1
 
Powołuję spośród mieszkańców Miasta i Gminy Michałowo zespół roboczy do spraw aktualizacji i monitorowania Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych, zwany dalej „ Zespołem ”, w składzie:
1.      Alina Owsiejczuk – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Michałowie;
2.      Anna Rasiuk – przedstawiciel Gimnazjum w Michałowie;
3.      Dorota Burak – przedstawiciel Gminnej Komisji ds. przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zespołu Szkół w Michałowie;
4.      Alina Kazberuk – przedstawiciel służby zdrowia i radna;
5.      Irena Kuryło – radna;
6.      Tomasz Siekierko – dzielnicowy;
7.      Krystyna Kosakowska- przedstawiciel Związku Emerytów i Rencistów;
8.      Anna Dobrowolska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie;
9.      Ewa Kupraszewicz – sołtys;
10. Małgorzata Golak – skarbnik;
11. Anna Funkowska – kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;
12. Romualda Kasperuk – pracownik socjalny;
13. Anna Tomaszuk – pracownik socjalny.
 
§2
 
Zadaniem Zespołu jest:
1.      analiza celów szczegółowych, problemów, potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w odniesieniu do zapisów programów i strategii;
2.      wypracowanie propozycji zmian zapisów w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów społecznych;
3.      opracowanie i analiza materiału z monitoringu;
4.      udział w opracowywaniu i opiniowaniu planu działania, harmonogramu realizacji i programów rocznych.
§3
 
1.      Zespół zostaje powołany bezterminowo.
2.      Zespół spotyka się raz na rok, zgodnie z ustalonymi terminami spotkań.
3.      Udział w Zespole jest dobrowolny i bezpłatny.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Funkowska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-01