Zarządzenie Nr 256/13 z dnia 2013-09-05 - w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie 29 Michałowo.

Data wydania 2013-09-05
Tytuł Zarządzenie Nr 256/13 z dnia 2013-09-05

Or.0050.256.2013.MK

 

 ZARZĄDZENIE  Nr  256/13

Burmistrza Michałowa

z dnia  5 września  2013 roku

 

w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie 29 Michałowo.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.13 ust. 1  i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zarządza się, co następuje:

 § 1

Przeznacza się do zamiany nieruchomości położone w obrębie 29 Michałowo przy ul. Podgórnej opisane w wykazie stanowiącym załącznik  będący integralna częścią  niniejszego zarządzenia.

§ 2

Szczegółowe warunki zamiany zostaną określone w protokóle uzgodnień.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega publikacji na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. a informacja o tym ukaże się w prasie.

 

 

 

 

 

                                                                                     Burmistrz Michałowa

                                                                                                                                                                           Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-09-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-09-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-09-05