Zarządzenie Nr 80/15 z dnia 2015-08-24 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data wydania 2015-08-25
Tytuł Zarządzenie Nr 80/15 z dnia 2015-08-24

OR.0050.80.2015.MK

 

ZARZADZENIE  Nr 80/15

BURMISTRZA MICHAŁOWO

z dnia 24 sierpnia 2015roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594,poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 782) oraz Uchwały Nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj., Podl. z dnia 30.04.2015r., poz. 1477)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  gruntowe z zasobu Gminy Michałowo,  opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu  i sołtysa wsi:    Jałówka, Juszkowy Gród i Szymki oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., a informacja o tym ukaże się w prasie.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                                   Włodzimierz Konończuk

 


                                                                                                                 Załącznik  do Zarządzenia Nr 80/15

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia  24 sierpnia 2015r.

 

               Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

  1. Jałówka: dz. nr 197 o pow. 0,06 ha, księga wieczysta nr Kw BI1B/00054374/3. Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego. Wartość prawa własności działki: 6 300,00 zł, wartość użytkowania wieczystego działki: 4 060,00 zł. Cena  zbycia (różnica netto) – 2 240,00 zł  plus opłaty jednorazowe ( wypis  i operat szacunkowy)- 480,50 zł, zwolnienie z podatku VAT;

 

  1. Jałówka: dz. nr 309 o pow. 0,09 ha, księga wieczysta nr Kw BI1B/00059479/4. Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego. Wartość prawa własności działki: 9 400,00 zł, wartość użytkowania wieczystego działki: 6 000,00 zł. Cena  zbycia (różnica netto) – 3 400,00 zł  plus opłaty jednorazowe ( wypis  i operat szacunkowy)- 480,50 zł, zwolnienie z podatku VAT;

 

  1. Juszkowy Gród: dz. nr 106 o pow. 0,0629 ha, księga wieczysta nr Kw BI1B/00064042/0. Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego. Wartość prawa własności działki: 6 560,00 zł, wartość użytkowania wieczystego działki: 4 220,00 zł. Cena  zbycia (różnica netto) – 2 340,00 zł  plus opłaty jednorazowe ( wypis  i operat szacunkowy)- 480,50 zł, zwolnienie z podatku VA

 

  1. Szymki: dz. nr 316/1 o pow. 0,0900 ha, księga wieczysta nr Kw BI1B/00082327/4. Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego. Wartość prawa własności działki: 9 390,00 zł, wartość użytkowania wieczystego działki: 6 050,00 zł. Cena  zbycia (różnica netto) – 3 340,00 zł  plus opłaty jednorazowe ( wypis  i operat szacunkowy)- 480,50 zł, zwolnienie z podatku VAT;

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-08-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-08-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-08-25