Zarządzenie Nr 79/15 z dnia 2015-08-24 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data wydania 2015-08-25
Tytuł Zarządzenie Nr 79/15 z dnia 2015-08-24

OR.0050.79.2015.MK

 

ZARZADZENIE  Nr 79/15

BURMISTRZA MICHAŁOWO

z dnia 24 sierpnia 2015roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

            Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594,poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 782) oraz Uchwały Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 18 czerwca 2015roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  gruntowej z zasobu Gminy Michałowo,  opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., a informacja o tym ukaże się w prasie.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                             

                                                                                                BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                                    Włodzimierz Konończuk

 


                                                                                                                                                                                                       Załącznik  do Zarządzenia Nr 79/15

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia  24 sierpnia 2015r.

 

 

               Wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

  1. Michałowo: dz. nr 676/3 o pow. 1,0033 ha, księga wieczysta nr Kw BI1B/00062499/4. Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego. Wartość prawa własności działki: 84 980,00 zł, wartość użytkowania wieczystego działki: 55 152,00 zł. Cena  zbycia (różnica netto) – 29 828,00 zł  plus opłaty jednorazowe ( wypis  i operat szacunkowy) -580,50 zł;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-08-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-08-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-08-25