Zarządzenie Nr 77/11 z dnia 2011-08-22 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2011-08-31
Tytuł Zarządzenie Nr 77/11 z dnia 2011-08-22
Or.0050. 77 .2011.UT                    
 Zarządzenie 77/11
 Burmistrza Michałowa
z dnia 22 sierpnia 2011roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113 ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  X   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
 
1.      zaliczenia drogi powiatowej Nr 1445B droga 686 – stacja kolejowa Żednia i drogi powiatowej Nr 1633B Hoźna – Potoka do kategorii dróg gminnych
2.      utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień   09 października 2011 roku
 
§ 2
 
Upoważnić:
1.      Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionego  w § 1 pkt. 1 wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej   podjęcia
2.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt. 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
 
§   3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-08-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-08-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-08-31