Zarządzenie Nr 345 /14 z dnia 2014-08-21 - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Michałowo na rozwój i promocję zdrowego i ekologicznego trybu życia w grupie młodzieży do 26 roku życia poprzez uprawianie sportu

Data wydania 2014-08-22
Tytuł Zarządzenie Nr 345 /14 z dnia 2014-08-21

Or. 0050.345.2014 AD

 

ZARZĄDZENIE Nr 345 /14

Burmistrza Michałowa

z dnia 21 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Michałowo na rozwój i promocję zdrowego i ekologicznego trybu życia w grupie młodzieży do 26 roku życia poprzez uprawianie sportu  
 

    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 292, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 ora z 2012r. poz. 1456, 1530

 i 1548), oraz Uchwały Nr XXVII/256/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Michałowo o realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego

 i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, zarządzam co następuje:

 

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju i promocji zdrowego i ekologicznego trybu życia w grupie młodzieży do 26 roku życia poprzez uprawianie sportu  do realizacji w 2014 roku.

2. Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1. Do zaopiniowania ofert i przedstawienia propozycji dotyczącej przyznania lub nieprzyznania dotacji i określenia jej wysokości powołuje się komisję konkursową.

2. Skład osobowy komisji konkursowej oraz zasady i tryb jej pracy określi odrębne zarządzenie.

 

§ 3

Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Michałowa, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej i protokołem z jej posiedzenia.

 

§ 4

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Michałowie, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 5

 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

 Burmistrz Michałowa

 


 Marek Nazarko

Załącznik do

Zarządzenia Nr 345/14

Burmistrza Michałowa

z dnia 21 sierpnia 2014 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Michałowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego

w zakresie rozwoju i promocji zdrowego i ekologicznego trybu życia w grupie młodzieży

do 26 roku życia poprzez uprawianie sportu.
 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs odbędzie się na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 292, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 ora z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548), oraz Uchwały Nr XXVII/256/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Michałowo o realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie rozwoju i promocji zdrowego i ekologicznego trybu życia w grupie młodzieży do 26 roku życia poprzez uprawianie sportu.
 3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniom objętym konkursem.

 

II. Rodzaj zadania.

Dotacja celowa na zadania w zakresie  rozwoju i promocji zdrowego i ekologicznego trybu życia w grupie młodzieży do 26 roku życia poprzez uprawianie sportu, tj. zakup rowerów oraz zorganizowanie wycieczek rowerowych z ich wykorzystaniem i poprzez warsztaty z nauki pływania dla dzieci w wieku 6 – 15 lat.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Wysokość środków na realizację zadania wynosi 78 435  zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych).
 2. Kwota określona w ust. 1 zostanie przeznaczona na:
 1. 24 725 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych) na promocję aktywnego trybu życia wśród młodzieży i rozwijanie ich pasji poprzez zakup rowerów oraz zorganizowanie wycieczek rowerowych z ich wykorzystaniem,
 2. 50 710 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych siedemset dziesięć złotych) na warsztaty z nauki pływania dla dzieci w wieku 6 – 15 lat.

W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub złożyć oświadczenie, że nie będą oni związani złożonymi ofertami.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 292, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 ora z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548), oraz Uchwały Nr XXVII/256/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Michałowo o realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 1. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa i przedkłada wyniki Burmistrzowi Michałowa.
 2. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Burmistrz Michałowa
 3. Szczegółowe i warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Michałowa, a Organizacją wnioskującą.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania.

1.Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez     oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2014 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

 

VI. Warunki składania ofert.

 1. Oferty należy składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskim w Michałowie  ul. Białostocka 11,16 – 050 Michałowo, lub za pośrednictwem poczty. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania   publicznego w zakresie rozwoju i promocji zdrowego i ekologicznego trybu życia w grupie młodzieży do 26 roku życia poprzez uprawianie sportu.”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 2. Oferta podmiotu ubiegającego się o realizację zadania i otrzymanie dotacji na powyższy cel powinna zawierać w szczególności:
 1. dane dotyczące podmiotu występującego z ofertą:
 1. nazwa podmiotu, jego siedziba oraz status prawny,
 2. dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu,
 3. NIP, REGON i numer rachunku bankowego podmiotu
 1. informację o terminie, miejscu i sposobie realizacji zadania,
 2. przewidywany koszt realizacji zadania oraz wysokość oczekiwanej dotacji,
 3. informację o wysokości środków finansowych własnych oraz pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania.
 1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 2. Każdy projekt zadania winien być złożony jako oddzielna oferta w innym przypadku nie będzie rozpatrzony.

 

VII. Termin składania ofert na realizację zadania:

1. Wyznacza się termin składania ofert do 4 września 2014 roku.

2. Oferty, które zostaną złożone po tym      terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

VIII. Tryb i kryteria  wyboru ofert  zasady przyznawania dotacji.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone niezgodnie z określonymi warunkami, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
  1. zgodność oferty z warunkami konkursowymi,
  2. merytoryczna wartość oferty,
  3. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,
  4. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania
  5. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
  6. ilość uczestników i beneficjentów zadania,
  7. zasięg przedsięwzięcia,
  8. rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
 4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Ostateczną decyzję co do wyboru oferty lub ofert podejmie Burmistrz Michałowa.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części.
 7. Postępowanie konkursowe nie przewiduje trybu odwoławczego.

 

IX. Wymagane załączniki składane z ofertą:

      1. Do oferty należy dołączyć:

            1) kopia aktualnego wypisu z KRS lub rejestru starostwa powiatowego,

2) w przypadku  oddziałów  terenowych załączenie  pełnomocnictwa Zarządu Głównego

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2013 rok,

4) statut

 

Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.

 

 

Michałowo, 21 sierpnia 2014 r.

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Pani Anna Dobrowolska – Sekretarz Gminy Michałowo, tel. 085 71 31 775.

 

Metryka strony

Udostępniający: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Michałowo na rozwój i promocję zdrowego i ekologicznego trybu życia w grupie młodzieży do 26 roku życia poprzez uprawianie sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-08-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-08-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-08-22