Zarządzenie Nr 342/2014 z dnia 2014-07-31 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Data wydania 2014-08-04
Tytuł Zarządzenie Nr 342/2014 z dnia 2014-07-31

 

Or.0050.342.2014.MK

 

ZARZĄDZENIE  Nr 342/2014

Burmistrza Michałowa

  z dnia 31 lipca  2014 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. Nr 142, poz. 594, 645 13180 oraz  art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 4  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014r., poz. 518, 659, 805) Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządza sie, co następuje:

 

 Przeznaczam do sprzedaży lokale mieszkalne:

  1. lokal nr 2 o pow. 48,94m² w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Gródeckiej 9 i udziałem 4894/20210 w części wspólnej budynku i w prawie własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                działki nr 271/3 o pow. 0,0874ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta BI1B/00203297/9;

       wartośc nieruchomości:  32 135 zł;

  1. lokal nr 1 o pow. 60,31m² w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary  1 składajacego się  z 4-ech izb z udziałem 759/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie  w piwnicy i urzadzeń do wspólnego użytku ogółu mieszkanców ora z prawie własności nieruchomości gruntowej ozn. Nr 25/9 i 119 o łącznej pow. 0,1457ha wraz pomieszczeniem przynależnym-segmentem o pow. 19,725m2 w budynku gospodarczym, z udzialem 1/20 w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w prawie własności działki gruntu nr 26/25 o pow. 0,1102ha, którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX WydziałKsiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste :BI1B/00074579/6 i BI1B/00074589/9;

      wartośc nieruchomości:  24 165 zł;

            W/w lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.

            Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 22 sierpnia 2014 roku oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

            Traci moc Zarządzenie Nr 331/2014 Burmistrza Michałowa z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczanych do sprzedaży na rzecz najemców.

            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,  a informacja ukaże się w prasie.

 

                                                                                     Burmistrz Michałowa     

                                                                                        Marek Nazarko                                                                           

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-08-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-08-04