Zarządzenie Nr 341/14 z dnia 2014-07-31 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2014-08-04
Tytuł Zarządzenie Nr 341/14 z dnia 2014-07-31

Or.005.0341.2014A.D.                                   

 

                   Zarządzenie  Nr 341/14

Burmistrza  Michałowa

z dnia  31 lipca  2014 roku

 

             w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz.596, 645,1318 z 2014 poz.379) zarządzam co następuje

         §  1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XXXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lipca  2014 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                                     Marek Nazarko

 

 


                                                                                             

Załącznik do  Zarządzenia Nr   341/14

Burmistrza Michałowa z 31  lipca  2014

 

 

HARMONOGRAM

                               

                             Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 24 lipca   2014 roku

 

Lp.

 

Nr  uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

 

1.

 

 

Uchwała  Nr XXXV328 /14        Rady Miejskiej w Michałowie  z 24 lipca 2014   roku w sprawie  zmian w budżecie na 2014 rok

 

 

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Skarbnik

 

Burmistrz

2.

 

 

Uchwała  Nr XXXV328 /14        Rady Miejskiej w Michałowie  z 24 lipca 2014   roku w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.”Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Gmina Michałowo przyjęła pochodzące z Funduszu Spójności środki finansowe do kwoty dofinansowania w wys.63 tys. złotych przyznane w ramach konkursu –Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej przeznaczeniem na realizacje zadania pn.”Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Michałowo

 

Przekazanie uchwały do Biura Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na str. BIP, przeslanie do narodowego Funduszu ochrony Środowiska z dokumentami niezbędnymi do podpisania umowy o dofinansowanie

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Kierownik ref. Inwestycyjno-Geodezyjnego

 

Burmistrz

 

2.

 

Uchwala nr XXXV/330 / 14 Rady Miejskiej w Michalowie z  24 lipca  2014r w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Gminy Michałowo

 

 

Rada wyraziła zgodę na objecie terenów Skarbu Państwa –Agencja Nieruchomości Rolnych obszarem Suwalskiej Strefy Ekonomicznej

 

Przekazanie uchwały do Biura Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na str. BIP

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Kierownik ref. Inwestycyjno-Geodezyjnego

 

Burmistrz

 

3.

 

 

Uchwala nr XXXV/331 / 14 Rady Miejskiej w Michalowie z  24 lipca  2014r w sprawie  przyjęcia lokalnego programu w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Michałowo

 

Rada przyjęła program lokalny w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprze pomoc materialna sprzyjającą kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dla uczniów zamieszkujących teren gminy Michałowo

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, do Biura Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2014 roku

 

Kierownik MGOPS

 

Burmistrz

 

4.

 

 

Uchwala nr XXXV/332  / 14 Rady Miejskiej w Michalowie z  24 lipca  2014r w sprawie nadania nazwy skwerkowi położonemu w Michalowie

 

Rada podjęła uchwałę nadającą skwerowi położonemu w Michalowie nazwę skwer Św. Mikołaja

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, do Biura Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego     umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Kierownik Ref Inwestycyjno-Geodezyjnego

 

Burmistrz

5.

 

 

Uchwala nr XXXV/333  / 14 Rady Miejskiej w Michalowie z  24 lipca  2014r w sprawie zmiany nazwy ulicy

 

Rada przyjęła uchwałę o zmianie dotychczasowej nazwy  ulicy Spadowej w Michałowie na św. Jana Pawła II

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego,  do Biura Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego        umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Kierownik Ref Inwestycyjno-Geodezyjnego

 

Burmistrz

 

6.

 

 

Uchwala nr XXXV/334  / 14 Rady Miejskiej w Michalowie z  24 lipca  2014r w sprawie zasad i trybu nadania Honorowy Obywatel Gminy Michałowo

 

Rada mając na uwadze uhonorowanie obywateli za zasługi dla gminy Michałowo ustanowiła tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Michałowo „i przyjęła regulamin zasad i tryb nadawania tego tytułu

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego,  do Biura Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego        umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Sekretarz Gminy

 

Burmistrz

 

 7.

 

Uchwala nr XXXV/335 / 14 Rady Miejskiej w Michalowie z  24 lipca  2014r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej

 

Wyrażono zgodę na sprzedaż Gminie Białystok w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na osiedlu Bondary

 

Przekazanie uchwały do Biura Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na str. BIP ,podpisanie aktu notarialnego, przeslanie do Urzędu Miejskiego

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Kierownik Ref .Inwestycyjno –Geodezyjnego

 

Burmistrz

 

8.

 

 

 

 

 

Uchwala nr XXXV/336  / 14 Rady Miejskiej w Michalowie z  24 lipca  2014r w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

 

Określono warunki bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Michałowo

 

Przekazanie uchwały do Biura Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na str. BIP ,podpisanie aktu notarialnego, przeslanie do Urzędu Miejskiego

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Kierownik Ref Inwestycyjno - Geodezyjnego

 

Burmistrz

9.

 

 

Uchwala nr XXXV/337  / 14 Rady Miejskiej w Michalowie z  24 lipca  2014r w sprawie przyjęcia regulaminu portu w Rybakach

 

 

Ustalono regulamin portu w Rybakach

 

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, do Biura Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu  Podlaskiego    umieszczenie na str. BIP

 

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Sekretarz

 

Burmistrz

10.

 

 

Uchwala nr XXXV/ 338 / 14 Rady Miejskiej w Michalowie z  24 lipca  2014r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowo

 

 

Uchwalono regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo

 

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, do Biura Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu  Podlaskiego    umieszczenie na str. BIP, przekazanie Kierownikowi ZGKiM

 

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Kierownik Ref Inwestycyjno - Geodezyjnego

 

Burmistrz

11.

 

 

Uchwala nr XXXV/339  / 14 Rady Miejskiej w Michalowie z  24 lipca  2014r w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Michałowa

 

 

Skargę p. Wojciecha Niemczynowicza z dnia 25 czerwca 2014r na Burmistrza Michałowa dotyczącą braku odpowiedzi na pismo z dnia.03.04.2014 w sprawie skargi na działanie urzędników w przedmiocie zaprzestania remontu drogi w obrębie m. Pieńki Rada uznali za bezzasadną

 

Przekazanie uchwały do Biura Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na str. BIP, poinformowanie skarżącego o sposobie jej załatwienia

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Pracownik ds. obsługi Rady

 

Przewodniczący  Rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała A .Dobrowolska

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-08-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-08-04