Data wydania 2010-03-22
Tytuł Zarządzenie Nr 120/08 z dnia 2008-07-31
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 120/ 08
 
Wójta Gminy Michałowo
z dnia 31 lipca 2008 r
 
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową  Urzędu Gminy Michałowo
 
Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 5 oraz 10 i 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministrów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, zarządzam co następuje:
§ 1.
Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego:
1.       Instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i inwentaryzacji majątku - załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.       Instrukcję kasową – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.       Instrukcję w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat - załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4.       Zakładowy plan kont - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z ww. instrukcjami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia od dnia 01 stycznia 2008 roku. Tracą moc wszystkie dotychczas obowiązujące uregulowania dotyczące przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową  Urzędu Gminy Michałowo.
 
 
Wójt Gminy Michałowo
 
 
        Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-03-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-03-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-03-22