Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 2015-07-30 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2015-08-06
Tytuł Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 2015-07-30

Or.0050.65.2015.J.Ch

Zarządzenie   65/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia  30  lipca   2015 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,645,1318 z 2014 poz.379,1072)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  IX   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

  1. Zmian w budżecie
  2. Zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  3. Zmieniająca uchwałę Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23  stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
  4. Wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019
  5. Zwolnienia  z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora  Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie
  6. Zasad udzielania  i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć kierownika świetlicy z dożywianiem  Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie
  7. Zmieniająca uchwałę  w sprawie członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michalowie

 

§ 2

 

Upoważnić:

 

  1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2, wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
  2. Inspektora Oświaty  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 3,5,6, wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
  3. Zastępcę Burmistrza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionych  w § 1 pkt. 4,7 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia

 

 §3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Burmistrz Michałowa

 

           Włodzimierz Konończuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-08-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-08-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-08-06