Zarządzenie Nr 161/12 z dnia 2012-07-24 - sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Kuryły

Data wydania 2012-07-26
Tytuł Zarządzenie Nr 161/12 z dnia 2012-07-24
IG.0050.161.2012.MK
 
Zarządzenie Nr 161/12
BURMISTRZA Michałowa
 z dnia 24 lipca 2012 roku
               w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Kuryły.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie 25 Kuryły, oznaczone numerami geodezyjnymi:

      a) 167 o pow. 0,2200 ha;
       Cena nieruchomości: 6 000 zł netto;
Działka zakrzaczona od wielu lat nieużytkowana, porośnięta drzewostanem lisciastym.
      b) 168 o pow. 0,1500 ha;
       Cena nieruchomości: 5 000 zł netto;
Działka zakrzaczona od wielu lat nieużytkowana, porośnięta samosiewami drzewostanu.
       c) 169  pow. 0,4800 ha;
      Cena nieruchomości: 7 000 zł netto;
Działka na części zakrzaczona.
       d) 170 o pow. 0,1600ha;
       Cena nieruchomości: 3 000 zl netto;
Działka zakrzaczona od wielu lat nieużytkowana, porośnięta samosiewami drzewostanu.
Na działce znajduje się słup ze stacją transformatorową i wzłuż działki przebiega linia elektryczna SN.
       e) 174/1 o pow. 0,2100ha;
      Cena nieruchomości: 3 500 zł brutto;
Na części działki porosnięta drzewostanem miesznaym.
       f) 175 o pow. 0,1700ha;
      Cena nieruchomości: 3 000 zł brutto;
Działka zasiana żytem.
     g) 177/2 o pow. 0,1300ha brutto;
   Cena nieruchomości: 2 500 zł brutto;

Działka zasiana gryką.

§ 2. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku niruchomosci oznaczone numerami geodezyjnym: 167, 168 i 170 przeznaczone są pod tereny zabudowy zagrodowej w ½ części i w ½ pod tereny rolne, nr 169 w części 1/8 zabudowa zagrodowa i w 7/8 pod tereny rolne, a nieruchomości o numerze: 174/1,175 i 177/2  przeznaczone są pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 3. Wyżej wymienionym nieruchomościom prowadzona jest ksiega wieczysta przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych  Kw  Nr BI1B/00158922/9.

§ 4. Zarzadzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, na tablicy ogłoszeń w w/w miejsowości oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

§5. Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                                                                                             Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-07-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-07-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-07-26