Data wydania 2013-07-24
Tytuł Zarządzenie Nr 248/13 z dnia 2013-07-23

IG.0050.248.2013.MK

Zarządzenie Nr  248/13

Burmistrza Michałowa

  z  dnia  23  LIPCA 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie:  1 Bachury i 29 Michałowo.

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 28, 34 ust. 1 pkt 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata oraz Uchwały XXV/239/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca 2013 roku  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrebie 29 Michałowo,  zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży n/w nieruchomości stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie, oznaczone numerami geodezyjnymi:

1.   1 BACHURY: dz. nr  165/2 o pow. 0,2200ha, Nr Kw BI1B/00078832/6, działka niezabudowana, bez dostepu do drogi publicznej Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

           cena nieruchomości: 3 500 zł, zwolnienie z pdatku VAT;

2.   1 BACHURY: dz. nr  206/5 o pow. 0,4000ha, Nr Kw BI1B/00078832/6, działka niezabudowana, o kształcie wydłużonego prostokąta, w otoczeniu grunty rolne i leśne oraz zabudowa letniskowa, w bliskim sąsiedztwie linia elektryczna. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

            cena nieruchomości: 10 200 zł,  zwolnienie z podatku VAT;

3.  29 MICHAŁOWO: dz.nr 487/2 i 494 o łącznej pow. 0,0832ha; Nr Kw BI1B/00050121/7; położona  przy ul. Gróedeckiej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociagowej i kanalizacji. Na nieruchomości znajdują się drewniane budynki gospodarcze w stanie technicznym wymagającym rozbiórki. Koszt robót rozbiórkowych równy matariałom porozbiórkowych. Po granicy dzialki 487/2 stare ogrodzenie z elementów  stalowych. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową  jenorodzinną.

     cena nieruchomości: 25 000 zł  plus podatek VAT 23%;

 

 

 

 

4.  29 MICHAŁOWO: dz.nr 894/12 o  pow. 0,1243ha; Nr Kw BI1B/00050121/7; położona  przy ul. Słonecznej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociagowej i kanalizacji.  Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz zlokalizowany jest 1 słup tej linii, znajduje się też pozostałość ogrodzenia po byłym targowisku w postaci słupów betonowych w rozstawie co 3 m i wysokości 60 cm ponad gruntem o przekroju 15 cm x 15cm i łancuchów stalowych. Na granicy działki z pasem drogowym znajduje się jedna studnia średnicy 85 cm kanalizacji deszczowej do ktorej należy ustanowić dostęp w postaci służebności drogowej o powierzchni 1 m².  Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową  jenorodzinną.

     cena nieruchomości: 37 500 zł plus  podatek VAT 23%;

5.  29 MICHAŁOWO: dz.nr 894/13 o  pow. 0,1361ha; Nr Kw BI1B/00050121/7; położona  przy ul. Słonecznej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociagowej i kanalizacji. Przez działke przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz zlokalizowany jest 1 słup tej linii, znajduje się tez pozostałość ogrosdzenia po byłym targowisku w postaci słupów betonowych w rozstawie co 3 m i wysokości 60 cm ponad gruntem o przekroju 15 cm x 15cm i łańcuchów stalowych. Przy granicy działki z pasem drogowym znajdują się dwie studnie srednicy 85 cm kanalizacji deszczowej do ktorej należy ustanowić dostęp w postaci służebności drogowej o powierzchni 4 m². Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową  jenorodzinną.

     cena nieruchomości: 41 000 zł plus  podatek VAT 23%;

§ 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, soltysa wsi Bachury oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. a informacja o tym ukaże się w prasie.

§ 3.Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    

                                                                                                                                  BURMISTRZ MICHAŁOWA

 

                                                                                                          MAREK NAZARKO

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-07-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-07-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-07-24