Data wydania 2009-07-20
Tytuł Zarządzenie Nr 226/09 z dnia 2009-07-14
Zarządzenie nr 226/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 14 lipca 2009  r.
            w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 oraz  art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z poz. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,,Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”.
§ 2. W skład Komisji powołuje się:
1) Roman Kalinowski – przewodniczący Komisji
2) Marcin Stalbowski – sekretarz Komisji
3) Anna Hanasiuk – członek Komisji
4) Aleksander Apiecionek – członek Komisji
§ 3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z dniem podpisania umowy lub unieważnienia postępowania.
§ 4. Zobowiązuje się członków Komisji do rzetelnego i obiektywnego wykonania powierzonych im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą
i doświadczeniem.
§ 5. Szczegółowe zasady prac Komisji oraz zakres jej obowiązków określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia Burmistrza Michałowa nr 183/09 z dnia 16 lutego 2009r.
§ 6. Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Pperacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, numer projektu WND-RPPD.03.01.00-20-010/08, tytuł projektu: ,,Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-20