Zarządzenie Nr 116/08 z dnia 2008-07-01 - W sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Michałowo

Data wydania 2008-07-07
Tytuł Zarządzenie Nr 116/08 z dnia 2008-07-01
 

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007,Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 ) zarządzam, co następuje:

                                                    §   1

 Określa się sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIX  Sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca  2008  roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

                                                     §  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Wójt Gminy Michałowo

Marek Nazarko

                   


 

HARMONOGRAM                   

Załącznik do  Zarządzenia Nr 116/08 Wójta Gminy Michałowo -Realizacji uchwał Rady Gminy Michałowo  z dnia 30 czerwca 2008 roku

 

Lp.

Nr uchwały

Z dnia

Zadania wynikające z uchwały

Sposób realizacji zadania

Termin

Realizacji

Odpowiedzialny za realizację

Nadzór

Realizacji

1.

Uchwała Nr XIX/189/08 z dnia 21 maja 2008 r w sprawie  przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej  Grupy Działania

Nowa uchwala została uaktualniona o nowe informacje zawarte w nowo podjętej uchwale. Dotyczą one następujących zapisów

Gmina Michałowo przystępuje do LGD jako reprezentant sektora publicznego, została określona konkretna nazwa „Puszcza Knyszyńska” ,określono czas 15 lat na jaki przystępuje gmina do LGD

 

Podpisanie przez wszystkie gminy wchodzące w skład LGD porozumienia

 

 

 

 

01.07.2008r

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy, Skarbnik

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

2

Uchwała Nr XIX/ 190 /08   z dnia 21 maja 2008r  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

 

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego przekazanie  budżetu po zmianach merytorycznym pracownikom realizacja  wydatków budżetowych zgodnie  planem finansowym bieżąca kontrola realizacji zadań przygotowania sprawozdań, kontrola wydatków

 

Zaksięgowanie w odpowiednich  urządzeniach księgowych , na bieżąco

 

 

 

Niezwłocznie po otrzymaniu materiałów

 

Skarbnik Gminy, pracownicy księgowości

 

Wójt Gminy

Skarbnik

 

3

Uchwała Nr XIX 191/ 08z dnia 30 czerwca2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michalowie

 

 

Z dniem 1 września 2008 roku wprowadza się nowe opłaty za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michalowie .Stawka dzienna –na zakupy produktów żywnościowych zużytych do przygotowania posiłków  wynosić będzie 4 złotych .Jest to podwyżka o 0,50 zł w związku ze wzrostem cen żywności ,pozostałe opłaty pozostają bez zmian

 

Poinformowanie rodziców

 

01 września 2008 roku

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

4

Uchwała Nr XIX 192/ 08z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie planowanych środków na realizacje programów operacyjnych w latach 2009-2011

 

Ustalono wielkość środków planowanych na realizacje programów operacyjnych realizowanych przez Gminę Michałowo w latach 2009-2011

 

Lata

 2009-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lata

2009-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy, Kierownik Ref. Geodezyjno-Inwestycyjnego

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

5

Uchwała Nr XIX/193/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz samorządu Województwa Podlaskiego

 

Przekazanie budynku sanitarno- gospodarczego położonego we wsi Rudnia Grabary ,które winne być wykorzystane na realizacje celów publicznych w zakresie realizacji zadań Statutowych Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku jako siedziby służb eksploatacyjnych zbiornika wodnego Siemianówka z zastrzeżeniem możliwości odwołania darowizny w przypadku niewykorzystania na ten cel

 

Po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Podlaskiego

 

2008

Wójt Gminy, Skarbnik

 

Wójt Gminy

 

6

Uchwała Nr XIX/194/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Nowa Wola

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

Zlecenie szacunku ,ogłoszenie przetargu

 

 

 

 

2008-2009

Kierownik Ref. Inwestycyjno-Geodezyjnegp

Wójt Gminy, Skarbnik

 Opracowała Jolanta Narolewska.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Michałowo

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-07-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-07