Zarządzenie Nr 114/08 z dnia 2008-06-27 - w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Data wydania 2008-07-08
Tytuł Zarządzenie Nr 114/08 z dnia 2008-06-27
 Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560) oraz § 10 Uchwały Rady Gminy Michałowo Nr XIII/108/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zarządam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 55 722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 3 040 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
-        Plan dochodów ogółem 19 671 910 zł,
-        Plan wydatków ogółem 21 560 910 zł.
Źródło sfinansowania deficytu w kwocie 1 889 000 zł stanowią: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 476 000 zł oraz wolne środki w wysokości 413 000 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Michałowo
 
Marek Nazarko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
                                                                                                         do Zarządzenia Nr 114/08
Zmiany w planie wydatków budżetowych
Dział
Rozdział –nazwa
§
Zmniejszenia
Zwiększenia
Plan po zmianach
010
Rolnictwo i łowiectwo
 
122
122
1 004 274
01095 – Pozostała działalność
 
122
122
508 274
4210
122
-
14
4750
-
122
232
700
 
Gospodarka mieszkaniowa
 
10 200
10 200
1 715 000
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 
10 200
10 200
1 715 000
4170
-
10 200
15 625
4300
10 200
-
96 375
750
Administracja publiczna
 
6 000
6 000
2 584 590
75023 – Urzędy gmin
 
 5 500
5 500
2 311 590
4210
-
5 500
34 080
4360
500
-
5 500
4370
3 000
-
25 000
4740
2 000
-
8 000
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 
500
500
80 000
4300
500
-
43 500
4410
-
500
1 000
801
Oświata i wychowanie
 
25 400
25 400
5 439 177
80101 – Szkoły podstawowe
 
25 350
25 400
3 066 376
3020
-
19 000
178 850
4010
2 800
-
1 750 720
4040
-
2 800
152 300
4210
 
19 000
-
269 600
4240
400
-
2 000
4260
-
3 000
64 500
4280
300
-
2 300
4300
1 800
-
103 400
4370
-
600
7 000
4410
950
-
1 870
4740
100
-
1 100
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 
50
-
18 740
4410
50
-
2 600
851
Ochrona zdrowia
 
12 000
12 000
161 500
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 
12 000
12 000
90 000
4210
10 000
-
27 580
4300
-
12 000
32 000
4740
2 000
-
3 000
852
Pomoc społeczna
 
2 000
2 000
3 632 335
85219 – Ośrodki pomocy społecznej
 
2 000
2 000
395 395
3020
776
-
1 224
4040
536
-
21 162
4170
-
2 000
5 000
4740
688
-
3 312
Razem:
 
55 722
55 722
21 560 910
Objaśnienia do tabeli:
Zmiany w planie wydatków na ogólną kwotę 55 722 zł w następujących działach:
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zmiany na kwotę 122 zł pomiędzy paragrafami – na wydatki związane obsługą zadania polegającego na zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmiany na kwotę 10 200 zł polegające na zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na opłacenie kosztów sporządzenia opisu skomunalizowanych działek gminnych.
W dziale 750 – Administracja publiczna, zmiany na kwotę ogólną 6 000 zł w tym:
-        rozdziale Urzędy gmin – zmiany na kwotę 5 500 zł, polegające na zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
-        rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmiany na kwotę 500 zł, polegające na zwiększeniu planu wydatków na delegacje służbowe,
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zmiany na kwotę ogólną 25 400 zł. Ze względu na likwidację szkół podstawowych w Szymkach i Nowej Woli dokonuje się zmian w planach tych jednostek, aby zabezpieczyć środki na wypłatę odpraw dla pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej oraz delegacje służbowe.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dokonuje się zmian na kwotę 12 000 zł w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację (zwiększenie planu) wydatków realizowanych w formie zakupu usług.
W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmiany na kwotę 2 000 zł polegające na zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
Wójt Gminy Michałowo
 
         Marek Nazarko


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 114/08
 
Zmiany w planie wydatków budżetowych
Dział
Rozdział –nazwa
§
Zmniejszenie
Zwiększenia
Plan po zmianach
758
Różne rozliczenia
 
3 040
-
450 224
75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 
3 040
-
71 960
4810
3 040
-
71 960
801
Oświata i wychowanie
 
-
3 040
5 442 217
80195 – Pozostała działalność
 
-
3 040
6 040
3040
-
3 040
5 040
RAZEM
 
3 040
3 040
21 560 910
     Objaśnienia do tabeli:
            Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 3 040 zł na zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wypłacenie nagród za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w szkołach podstawowych i gimnazjum za rok szkolny 2007/2008.
 
   Wójt Gminy Michałowo
 
 Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-08