Zarządzenie Nr 243/13 z dnia 2013-06-25 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2013-06-27
Tytuł Zarządzenie Nr 243/13 z dnia 2013-06-25

Or.0050.243  .2013AD                                   

 

Zarządzenie  Nr  243  /13

Burmistrza  Michałowa

 z dnia 25 czerwca  2013 roku

 

             w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r poz.596) zarządzam co następuje

§  1.  Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 20  czerwca   2013 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Burmistrz Michałowa

                                                                      Marek Nazarko


 

 

Załącznik do  Zarządzenia Nr 243 /13

 Burmistrza Michałowa z 20  czerwca  2013

 

 

HARMONOGRAM

                               

                  Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 13 czerwca  2013 roku

 

 

 

Lp.

Nr. uchwały, z dnia

Zadania wynikające z uchwały

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny za realizację

Nadzór realizacji

 

1

Uchwała  Nr XXV/ 228 /13   Rady Miejskiej w Michałowie  z   20.06.2013 roku w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za rok 2012

 

 

zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

przesłanie do RIO, umieszczenie na stronie BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik

Burmistrz

 

2

Uchwała Nr   XXV/ 229 /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z   20.06.2013 roku w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok

 

udzielono absolutorium  Burmistrzowi  z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

przesłanie do RIO, umieszczenie na stronie BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik

Burmistrz

 

3

Uchwała  Nr   XXV /  230 /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z  20.06.2013 roku w sprawie  zmian w budżecie na 2013 rok

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

 

4.

Uchwała Nr XXV/ 231   /13 Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.06.2013 roku zmieniająca  uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024

dokonano zmiany w załącznikach  do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2024

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  -do RIO, umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym  Województwa Podlaskiego

 

Skarbnik

Burmistrz

 

5

Uchwała Nr XXV/232    /13 Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.06.2013 zaliczenia drogi powiatowej Nr 1426 B Barszczewo – droga 686  do kategorii dróg gminnych

 

 

 

Wyrażono zgodę na zaliczenie drogi powiatowej wymienionej w uchwale do kategorii dróg gminnych,

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, umieszczenie  na str. BIP,

uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013,realizacja uchwały uzależniona jest od podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej  przez Radę Powiatu Białostockiego – terminie do 30 września 2013 roku

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

 

6.

Uchwała  Nr XXV/ 233 /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.06.2013 roku w sprawie   przyjęcia darowizny

Wyrażono zgodę na przyjecie darowizny w postaci nieruchomości wymienionej  w uchwale w celu wykorzystania na publiczne drogi gminne

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP, podpisanie protokołu uzgodnień, zawarcie aktu notarialnego

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Burmistrz

 

7.

Uchwała  Nr XXV/ 234 /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.06.2013 roku w sprawie  pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku Topolany Zabłudów Etap I „

  

 

 

 

 

 

Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi

powiatowej Nr 1440B na odcinku Topolany Zabłudów Etap I „

  

 

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP, zawarcie stosownej umowy z Zarządem Powiatu szczegółowo określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Burmistrz

 

8

Uchwała  Nr XXV/ 235  /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.06.2013 roku w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Rada po przedstawieniu szacunku wynikającego  z oferty przetargowej obniżyła stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego,  Biura nadzoru Prawnego  umieszczenie na str. BIP.

 

uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego.

Określone stawki opłat mają zastosowanie od 1 lipca 2013 roku

 

 

 

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

 

9

Uchwała  Nr XXV/  236 /13  Rady Miejskiej w Michałowie z 20.06.2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na  Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowo do realizacji projektu pn.. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu Gminnego  Zespołu Szkół  w Michalowie z wykorzystaniem OZE”

 

 Rada przyjęła uchwalę w związku ze złożeniem wniosku  do 12 sierpnia br. o dofinansowanie na termomodernizację budynku  Gminnego Zespołu  Szkól ze środków pozakrajowych

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP, dołączenie do wniosku o dotację

Gmina Michowo w przypadku otrzymania decyzji  o przyznaniu dofinansowano id – zabezpieczy środki finansowe niezbędne na realizacje tego projektu

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

 

10

Uchwała  Nr XXV/ 237/13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.06.2013 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu (Bondary)

 

Wyrażono zgodę na udzielenie najemcy 60% bonifikaty od ceny

sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy- w budynku mieszkalnym położonym na Osiedlu Bondary

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP podpisanie aktu notarialnego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

 

11.

Uchwała  Nr XXV/ 238 /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.06.2013 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

( Michałowo)

 

Wyrażono zgodę na udzielenie najemcom 60% bonifikaty od ceny

sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy- w budynku mieszkalnym przy ul. Białostockiej 16 – 4 lokale 

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP podpisanie aktów  notarialnych

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

 

12

Uchwała  Nr XXV/  239/13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.06.2013 roku w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  29 Michałowo

Wyrażono zgodę na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo w drodze przetargu

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP podpisanie aktów  notarialnych

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

13

Uchwała  Nr XXV/ 240/13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.06.2013 roku w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie 

30 Kolonia Mostowlany

 

Wyrażono zgodę na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie 30 Kolonia Mostowlany  w drodze przetargu

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP podpisanie aktów  notarialnych

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

14

Uchwała  Nr XXV/241    /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.06.2013 roku w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  38 Potoka

Wyrażono zgodę na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie 38  Potoka  w drodze przetargu

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP podpisanie aktów  notarialnych

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

15

Uchwała  Nr XXV/  242  /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.06.2013 roku w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  16 Jałówka

Wyrażono zgodę na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie 16 Jałówka  w drodze przetargu

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP podpisanie aktów  notarialnych

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała A Dobrowolska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-06-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-06-27