Zarządzenie Nr 333/14 z dnia 2014-06-24 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do w trybie przetargu publicznego

Data wydania 2014-06-25
Tytuł Zarządzenie Nr 333/14 z dnia 2014-06-24

IG.0050.333.2014.MK

 

Zarządzenie Nr 333/14

Burmistrza  Michałowa

  z  dnia 24 czerwca  2014 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do w trybie przetargu publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz. 594, 645, 1318) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata, Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata i w wykonaniu Uchwały Nr XVII/161/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie 29 Michałowo przy ul. Białostockiej, oznaczone numerami geodezyjnymi:

      a) 173/2 o pow. 0,1672 ha;

       Cena nieruchomości: 39 000 zł netto;

 

      b) 175/1 i 176 o łącznej  pow. 0,1221 ha;

       Cena nieruchomości: 36 000 zł netto;

§ 2.Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, w/w nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  jenorodzinną.

§ 3.            Wyżej wymienionym nieruchomościom prowadzona jest ksiega wieczysta przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg  Wieczystych  Kw  Nr BI1B/00050121/7.

 § 4.            Zarzadzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, na tablicy ogloszeń w w/w miejsowościach oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

§ 5.Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                


                                                                            Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Nr 333/14

                                                                            Burmistrza Michałowa

                                                                            Z dnia 24 czerwca 2014roku

 

 

      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

 

a) Michałowo: dz.173/2 o pow. 0,1672ha, nieuchomośc niezabudowana o ksztakłcie prostokąta, otoczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane, po przeciwnej stronie  obiekt handlowy”Biedronka”. W strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociagowej.Teren nieruchomości porosniety  zakrzaczeniami i starymi drzewami owocowymi. Przez działkę w odleglosci ok. 7 m od granicy północnej przebiega linia energetyczna SN oraz zlokalizowany jest słup. Ze względu na lokalizacje sieci energetycznej linia zabudowy zgodnie z zapisami w pzp przebiega w odleglosci 23 m od jej granicy.

b) Michałowo: dz.175/1 i 176 o łącznej  pow. 0,1221ha, nieuchomośc niezabudowana o ksztakłcie wydłużonego prostokąta, otoczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna stara substancja oraz tereny niezabudowane, po przeciwnej stronie obiekt handlowy ”Biedronka”. W strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociagowej Teren nieruchomości zabudowany starymi budynkami gospodarczymi kwalifikujacymi się do rozbiórki,  dla których wartośc materiałów porozbiórkowych równa jest kosztowi robót rozbiórkowych. Działka porosnieta zakrzeczeniami oraz parę starych drzew owocowych i liściastych.  

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-06-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-06-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-06-25