Zarządzenie Nr 330/14 z dnia 2014-06-11 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2014-06-12
Tytuł Zarządzenie Nr 330/14 z dnia 2014-06-11

Or.0050.330.2014.AD    

Zarządzenie  330/14

Burmistrza Michałowa

z dnia   11  czerwca   2014roku

   w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.596 ,645,1318)  zarządzam, co następuje:

 § 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XXXIV   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 

 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2013 rok
 2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2013 rok
 3. Zmian w budżecie na 2014 rok
 4. Pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów powstałych w 2014 roku dotyczących wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród
 5. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2020
 6. Udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo.
 7. Uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 8. regulaminu targowicy „Mój rynek” w Michałowie
 9. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowo
 10. regulaminu korzystania z wodnego placu zabaw
 11. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
 12. członkostwa Gminy Michałowo w LGD Działania-Puszcza Knyszyńska

 

  § 2

 

Upoważnić:

 

 1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 1,2,3,4,5 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
 2. Sekretarza Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.6,12 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich  podjęcia
 3. Kierownika Referatu Inwestycyjno-geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt.7,8,9,10,11  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej    podjęcia

 

 §3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa

 

           Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-06-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-06-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-06-12