Data wydania 2013-06-17
Tytuł Zarządzenie Nr 239/13 z dnia 2013-06-11

Or.0050. 239 .2013.AD

Zarządzenie 239  /13

Burmistrza Michałowa

 z dnia 11 czerwca 2013 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Dz. U. z 2013 r. poz.596  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XXV  Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 

 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok
 2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2012 rok
 3. Zmian w budżecie na 2013 rok
 4. Zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024
 5. Zaliczenia drogi powiatowej  Nr 1462 B Barszczewo – droga 686  do kategorii dróg gminnych
 6. Wyrażenia zgody na przyjecie darowizny
 7. Pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku Topolany Zabłudów Etap I „
 8. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 9. Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowo do realizacji projektu pn.”Termomodernizacja Zespołu Szkół  w Michalowie”
 10. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu ( Bondary)
 11. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu ( Michałowo)
 12. Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  29 Michałowo,
 13. Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  30 Kolonia Mostowlany
 14. Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w obrębie  38 Potoka

 

§ 2

Upoważnić:

 1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 1,2,3,4 wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej    podjęcia
 2. Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 4-13 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich    podjęcia

 §3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa

           Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-06-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-06-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-06-17